Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Aktualności

Informacja dla uczniów, którzy składali egzamin do klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie na rok szkolny 2020/2021

29 i 30 czerwca 2020 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła egzamin wstępny praktyczny do klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie na rok szkolny 2020/2021.

W bieżącym roku, zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie przeprowadzono ze zdającymi rozmów kwalifikacyjnych. Uczniowie wykonywali prace rysunkowe, malarskie i z kompozycji przestrzennej. Oceniane były w skali od 0 do 10 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez każdego zdającego wynosiła 30.

Komisja oceniła prace zdających i zakwalifikowała do przyjęcia do klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośniena rok szkolny 2020/2021 uczniów, którzy w wyniku egzaminu uzyskali minimum 16 punktów.

Uczniów, którzy uzyskali mniej niż 16 punktów oraz tych, którzy nie zgłosili się na egzamin komisja umieściła na liście niezakwalifikowanych do klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie na rok szkolny 2020/2021.

Lista osób zakwalifikowanych do klasy I:

1.    Albrycht Wenesa
2.    Biskup Julia
3.    Dubis Wiktoria
4.    Durał Julia
5.    Foryt Michał
6.    Korzeniowska Maja
7.    Lekostaj Aleksandra
8.    Makiel Julia
9.    Matyasz Sara
10.    Niebieszczańska Zuzanna
11.    Nogal Julia
12.    Oleś Ameli
13.    Oryszczak Dagmara
14.    Pasek Martyna
15.    Rajchel Daria
16.    Rodak Oliwia
17.    Solińska Sylwia
18.    Szarek Klaudia
19.    Szerlag Jagoda
20.    Targ Małgorzata
21.    Tomkowicz Jagoda
22.    Wojtuń Kaja

 

Lista osób niezakwalifikowanych do klasy I:

1.    Baran Julia
2.    Fakadej Dominika
3.    Gołębiowska Zuzanna
4.    Gutowski Dominik
5.    Janocha Patrycja
6.    Jasiński Sebastian
7.    Jędryczka Agata
8.    Konopka Justyna
9.    Michnowicz Cyprian
10.    Ochalik Dominik
11.    Pacuta Eunika
12.    Sawaryn Maja
13.    Sokołowska Martyna
14.    Szwast Olaf
15.    Warchoła Julia
16.    Wiśniowska Małgorzata

Bardzo proszę uczniów zakwalifikowanych o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 9 lipca br. do godz. 13.00 oryginałów świadectw ukończenia ósmej klasy. Niezłożenie oryginałów świadectw będziemy traktować jako rezygnację z podjęcia nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Dokumenty proszę składać w godz. 9.00 - 13.00.

Zbigniew Gleń

Wystawa dyplomowa uczniów Liceum Plastycznego w RCKP

W budynku szkoły trwają prace związane z termomodernizacją.

plsp2020 01

Zakończenie roku szkolnego dla obecnych maturzystów odbyło się w RCKP w otoczeniu wystawy dyplomowej.

plsp2020 03

Wystawę można oglądać do września 2020

plsp2020 04

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21

Procedury podczas przeprowadzania egzaminu wstępnego

do PLSP im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

w trakcie pandemii COVID -19

 

   1. Egzamin wstępny
    1. termin 29-30 czerwca 2020 r.;
    2. kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy, każda będzie zdawać egzamin w innym dniu: 29 czerwca br. egzamin zdawać będą uczniowie, których nazwiska zaczynają się od litery A do litery M włącznie, 30 czerwca br. egzamin zdawać będą uczniowie, których nazwiska zaczynają się od litery N do litery Ż włącznie;
    3. egzamin odbędzie się w godzinach 9.00- 12.30;
    4. kandydaci będą zdawać z zakresu malarstwa, rysunku oraz kompozycji przestrzennej;
    5. tematy zadań egzaminacyjnych zostaną podane przed rozpoczęciem każdej części egzaminu
    6. każdy uczestnik korzysta z własnych środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz z własnych przyborów malarskich, rzeźbiarskich i rysunkowych (ołówki, kartki A3, gumka do mazania, farby plakatowe/temperowe/akwarelowe/akrylowe - do wyboru, pędzle, kubek na wodę, podkład do mieszania farb, pół kilograma jednokolorowej plasteliny lub modeliny); każdy zdający powinien podczas egzaminu posiadać aktualną legitymację szkolną.
    7. zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;
    8. szkoła nie zapewnia wody pitnej; na egzamin można przynieść własną butelkę wody.
   2. Zasady bezpieczeństwa
    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
    4. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą gromadzić się przed szkołą.
    5. Zdający przychodzą w dniu egzaminu pół godziny przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.
    6. Czekając na wejście do szkoły należy zachować odpowiedni odstęp społeczny (co najmniej 1,5 m)
    7. Zdający będą wpuszczani pojedynczo na teren szkoły, następnie do pomieszczenia, w którym odbywał się będzie egzamin.
    8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica).
    9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
    10. Drzwi do szkoły oraz drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
    11. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeśli pogoda na to pozwali).
    12. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
    13. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
   3. Podczas egzaminu:
    1. w szkole mogą przebywać tylko zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości (dezynfekcję);
    2. niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów;
    3. zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek i maskotek;
    4. w sali egzaminacyjnej może przybywać maksymalnie 10 kandydatów;
    5. kandydaci zajmują stanowiska wskazane przez członka zespołu egzaminacyjnego;
    6. stanowiska zdających znajdują się w odstępach min. 1,5 m od siebie z każdej strony;
    7. przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
     1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
     2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nau-czycielem, wyjścia do toalety,
     3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
     4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających podczas przerw i po zakończeniu egzaminu,
     5. dezynfekcji rąk.
    8. przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos; mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu;
    9. zdający nie mogą porozumiewać się podczas egzaminu oraz korzystać z telefonów komórkowych;
    10. przewidziana jest jedna przerwa (uczniowie mogą wówczas przebywać w wyznaczonym przez szkołę terenie, zachowując dystans społeczny).
   4. Wyniki egzaminu.
    1. Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do klasy I umieścimy na stronie szkoły (www.lpkrosno.pl) w terminie do 15 lipca 2020 r.
    2. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej może nastąpić w ciągu 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i listy osób niezakwalifikowanych.
    3. Lista przyjętych do klasy I będzie ogłoszona zgodnie z rozporządzeniem ministra MKiDN najpóźniej do 14 sierpnia.

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Nie jest nam dane spotkać się, jak tradycja nakazuje, na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Na jednym z najmilszych  i najbardziej lubianych wydarzeń w życiu każdej szkoły. To dzień, w którym "zbieramy plony" całorocznej pracy.

Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne, a Nauczyciele cieszą się z dobrze wypełnionych obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wszyscy z taką samą radością czekają na wakacyjny wypoczynek.

W bieżącym roku pandemia zmieniła życie na Ziemi. Już nie jest tak jak było dotychczas. Nie możemy się spotkać w ogrodzie szkolnym, nie możemy wspólnie zwiedzić wystawy końcoworocznej.

Drogą internetową pragnę Wszystkim podziękować za cały rok pracy i wspólnej nauki. Gratuluję osiągnięć.

Życzę wspaniałych, bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia, mam nadzieję, 1 września na uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego.

Zbigniew Gleń

Komunikat dla kandydatów

Drodzy Kandydaci do klasy pierwszej!

Egzamin wstępny odbędzie się w terminie późniejszym niż był planowany.

 Proszę śledzić komunikaty - będziemy publikować
informacje o dalszych etapach rekrutacji.

Jesteś tutaj: Home Aktualności

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.