Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21

Procedury podczas przeprowadzania egzaminu wstępnego

do PLSP im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

w trakcie pandemii COVID -19

 

   1. Egzamin wstępny
    1. termin 29-30 czerwca 2020 r.;
    2. kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy, każda będzie zdawać egzamin w innym dniu: 29 czerwca br. egzamin zdawać będą uczniowie, których nazwiska zaczynają się od litery A do litery M włącznie, 30 czerwca br. egzamin zdawać będą uczniowie, których nazwiska zaczynają się od litery N do litery Ż włącznie;
    3. egzamin odbędzie się w godzinach 9.00- 12.30;
    4. kandydaci będą zdawać z zakresu malarstwa, rysunku oraz kompozycji przestrzennej;
    5. tematy zadań egzaminacyjnych zostaną podane przed rozpoczęciem każdej części egzaminu
    6. każdy uczestnik korzysta z własnych środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz z własnych przyborów malarskich, rzeźbiarskich i rysunkowych (ołówki, kartki A3, gumka do mazania, farby plakatowe/temperowe/akwarelowe/akrylowe - do wyboru, pędzle, kubek na wodę, podkład do mieszania farb, pół kilograma jednokolorowej plasteliny lub modeliny); każdy zdający powinien podczas egzaminu posiadać aktualną legitymację szkolną.
    7. zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;
    8. szkoła nie zapewnia wody pitnej; na egzamin można przynieść własną butelkę wody.
   2. Zasady bezpieczeństwa
    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
    4. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą gromadzić się przed szkołą.
    5. Zdający przychodzą w dniu egzaminu pół godziny przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.
    6. Czekając na wejście do szkoły należy zachować odpowiedni odstęp społeczny (co najmniej 1,5 m)
    7. Zdający będą wpuszczani pojedynczo na teren szkoły, następnie do pomieszczenia, w którym odbywał się będzie egzamin.
    8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica).
    9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
    10. Drzwi do szkoły oraz drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
    11. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeśli pogoda na to pozwali).
    12. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
    13. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
   3. Podczas egzaminu:
    1. w szkole mogą przebywać tylko zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości (dezynfekcję);
    2. niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów;
    3. zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek i maskotek;
    4. w sali egzaminacyjnej może przybywać maksymalnie 10 kandydatów;
    5. kandydaci zajmują stanowiska wskazane przez członka zespołu egzaminacyjnego;
    6. stanowiska zdających znajdują się w odstępach min. 1,5 m od siebie z każdej strony;
    7. przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
     1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
     2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nau-czycielem, wyjścia do toalety,
     3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
     4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających podczas przerw i po zakończeniu egzaminu,
     5. dezynfekcji rąk.
    8. przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos; mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu;
    9. zdający nie mogą porozumiewać się podczas egzaminu oraz korzystać z telefonów komórkowych;
    10. przewidziana jest jedna przerwa (uczniowie mogą wówczas przebywać w wyznaczonym przez szkołę terenie, zachowując dystans społeczny).
   4. Wyniki egzaminu.
    1. Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do klasy I umieścimy na stronie szkoły (www.lpkrosno.pl) w terminie do 15 lipca 2020 r.
    2. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej może nastąpić w ciągu 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i listy osób niezakwalifikowanych.
    3. Lista przyjętych do klasy I będzie ogłoszona zgodnie z rozporządzeniem ministra MKiDN najpóźniej do 14 sierpnia.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.