Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Od PLSP -1979 do LP-2011

WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW

W LICEUM PLASTYCZNYM
im. TADEUSZA BRZOZOWSKIEGO
W KROŚNIE


Szkolny system oceniania opisany jest w następujących rozdziałach :

 1. Cele oceniania.
 2. Ustalenia ogólne.
 3. Zasady dokonywania bieżącej oceny wiedzy i umiejętności uczniów.
 4. Skala ocen.
 5. Zasady klasyfikowania.
 6. Ocenianie zachowania uczniów.
 7. Egzaminy wewnętrzne.
 8. Przepisy końcowe.

Rozdział I
Cele oceniania

§1

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpozna­waniu poziomu opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz formułowaniu oceny.
 2. Celem ogólnym oceniania jest:
 3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego samoświadomości i po­
  czucia wiary we własne możliwości;
 4. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;
 5. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;
 6. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności
  przewidzianych w programie nauczania oraz ewentualnych braków w tym za­kresie;
 7. Mobilizowanie do pracy;
 8. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
 9. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy;
 10. Dowartościowanie ucznia;
 11. Wybór rodzaju dalszego kształcenia, dalszej drogi życiowej.


Rozdział II
Ustalenia ogólne


§ 2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem wewnątrzszkolnego oceniania.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuję:
 3. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanieo nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
 4. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przy­jętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
 5. ustalenie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych i warunków ich poprawia­nia,
 6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opieku­nom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodzi­ców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z reali­zowanego przez siebie programu nauczania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywane końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodzi­ców (prawnych opiekunów) o kryteriach i zasadach oceniania zachowania oraz wa­runków i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny za­chowania.

§ 4

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i oce­nione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom
  (prawnym opiekunom).

§ 5


1. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać zaleceń wydanych w pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dotyczą­cych zdrowia uczniów w dym dyslekcji i dysortografii.

§ 6


1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy szczególnie brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 7


1.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych (wychowanie fizyczne, artystyczne zajęcia edukacyj­ne).


1) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć edukacyjnych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,
  wystawionej przez lekarza specjalistę lub poradnie psychologiczno-pedagogiczną, oraz na czas określony w tej opinii
 2. W przypadku   zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".
 3. Procedura:
 1. Opinię lekarską należy przedstawić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia na pierwszej lekcji, na której obowiązywać ma zwolnienie z tych zajęć.
 2. Opinię lekarską należy złożyć do dyrektora szkoły.

§8


1.    Zgody na indywidualny program i tok nauki udziela dyrektor szkoły - na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedago­gicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2.   Procedura:

 1. Wniosek należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i rady pedagogicznej udziela pisemnej odpowiedzi na wniosek.
 1. Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
 2. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikają­cych ze szkolnego zestawu programów dla danej klasy.

 

§9

1.  Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział III
Zasady dokonywania bieżącej oceny wiedzy i umiejętności uczniów

§10


1. Ocenianie cząstkowe ( bieżące) ma na celu gromadzenie informacji o bieżących postępach ucznia, ujawnieniu stanu jego wiedzy i wskazuje kierunki jego rozwoju.

§11


1. Wystawiane w każdym semestrze oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:
wiadomości (wiedzy) uczniów, stopnia opanowania przez nich umiejętności, w ramach konkretnego etapu na-uczania.

§12


1. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana według przedstawionych na początku roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć opracowanych przez na­uczycieli.

§13

 1. Uczeń oceniany jest systematycznie.
 2. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie może być mniejsza niż tygodniowa licz­ba godzin przeznaczonych do realizacji danych zajęć edukacyjnych zwiększonych o jeden.
 3. Mniejsza liczba ocen jest dopuszczalna tylko w przypadku częstej nieobecności ucznia na zajęciach.

§14


1.    Uczeń może być zobowiązany do zaliczenia niektórych sprawdzianów, ćwiczeń, partii materiału, itp. ważnych dla realizacji celów edukacyjnych w przypadku: nieobecności na zajęciach, uzyskania oceny niedostatecznej.
2.   Zakres i formy zaliczeń ustala nauczyciel na początku roku szkolnego.

§15

 1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętno­ści:
 2. pisemne prace klasowe i zadania domowe,
 3. odpowiedzi ustne,
 4. kartkówki,
 5. sprawdziany,
 6. testy,
 7. przeglądy planszy i prac,
 8. sprawdzanie projektów i modeli,
 9. zajęcia plenerowe,
 10. testy sprawnościowe,  konkursy.
 11. Prace pisemne ocenia się zgodnie z kryteriami ustalonymi przez nauczyciela i przedstawionymi uczniom przed sprawdzianem.

§16

 1. Szczegółowe zasady organizacji oceniania:

1)   Prace klasowe (klasówki, testy, sprawdziany):

 1. są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem i jednocześnie wpisane i wpisane do dziennika,
 2. są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,
 3. całoroczne lub semestralne klasówki i testy zapowiadane są dwa tygodnie wcześniej,
 4. w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie uzgodnić z klasą przy czym obowiązuje tydzień wyprzedzenia,
 5. w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone tylko dwie prace klasowe (nie dotyczy klasówek poprawkowych),
 6. poprawiona klasówka (test) jest zwracana uczniowi do trzech tygodni od jej napisania (termin może być przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy); po tym terminie nauczyciel nie wpisuje ocen niesatysfakcjonujących ucznia,
 7. w przypadku testu wyboru lub uzupełnień uczeń ma możliwość sprawdze­nia poprawności swoich odpowiedzi,
 8. jeżeli klasówka (test) jest przeprowadzona pod koniec roku lub semestru to termin jej przeprowadzania i oddania pracy uczniowi powinien być taki, by uczeń znał ocenę na 10 dni przed klasyfikacją.

2) Kartkówki:

 1. są formą sprawdzania wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej jednostki tematycznej lub ostatnich trzech lekcji,
 2. w zależności od specyfikacji przedmiotu, trwają około 20 minut,
 3. są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,
 4. zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kart­kówki,
 5. kartkówki mogą być niezapowiadane.

3)      Prace pisemne domowe:    :

 1. uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego i zaprezentowanie go w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
 2. uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zadania (2 razy w semestrze może skorzystać z prawa oddania zadania po terminie - zasady ustala nauczyciel na początku roku szkolnego),
 3. brak  zadania domowego jest podstawą wystawienia oceny niedostatecz­nej,
 4. nauczyciel ma obowiązek poprawy oddanej pracy w ciągu trzech tygodni; po tym terminie nie wpisuje się ocen niesatysfakcjonujących ucznia.

4)      Odpowiedzi ustne:

 1. są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
 2. lekcja powtórzeniowa z większej partii materiału podlega takim samym  zasadom organizacyjnym jak praca klasowa.
 1. Konkursy ocenia się wg ustalonych regulaminów.
 2. Przeglądy prac, plansz, projektów, modeli oraz zajęcia plenerowe - wg kryte­riów ustalonych przez danego nauczyciela lub sekcję przedmiotów artystycz­nych.
 3. Testy sprawnościowe :

 

 1. służą do określenia poziomu postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia,
 2. postępy premiowane są oceną wg kryterium podanego przez nauczyciela.

§17

 1. Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną na prośbę ucznia lub jego rodzi­ców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek okazać zainteresowanym.
 2. Szczegółowe zasady udostępniania prac określa nauczyciel na początku roku szkolnego.
 3. Prawo do wglądu trwa do końca roku szkolnego, w którym był pisany sprawdzian.

§18


1. Uczeń ma prawo:

 1. zgłoszenia nieprzygotowania do przedmiotu na lekcjach i zajęciach fakultatyw­nych bez podania przyczyny raz w ciągu jednego semestru (nie dotyczy zapo­wiadanych lekcji powtórzeniowych - ustnych i pisemnych),
 2. zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie zwal­nia ucznia z udziału w lekcji bieżącej,
 3. zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku:
 1. z każdego przedmiotu na najbliższej lekcji po chorobie trwającej co naj­mniej trzy dni,
 2. przez okres trzech dni po chorobie trwającej więcej niż dwa tygodnie,

2.   Po długiej chorobie trwającej więcej niż dwa tygodnie uczeń ma prawo do:

 1. ustalenia harmonogramu pierwszych odpowiedzi i sprawdzianów z poszczegól­nych przedmiotów,
 2. poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, jeżeli wolę taką zgłosił,
  w ciągu tygodnia od dnia wpisania oceny do dziennika.
 1. Uczeń może odmówić pisania pracy pisemnej poprawkowej wyłącznie w przypadku jeśli poprzednia praca z danego przedmiotu nie została poprawiona i oddana przez nauczyciela.
 2. Uczeń ma prawo:
 1. do uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów,
 2. wglądu w swoją pracę przed wpisaniem oceny do dziennika.
 1. Termin i formę sprawdzianu poprawkowego ustala nauczyciel.
 2. Ocenę, którą uczeń otrzymał ze sprawdzianu poprawkowego wpisuje się odrębnym
  kolorem.

§19

 1. Uczeń, który ma trzy godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, traci prawo do ulg wymienionych w § 18.
 2. indywidualne zawieszenie ulg w pytaniu w przypadku naruszenia regulaminu, sła­bej frekwencji, ocen niedostatecznych lub nieodpowiedniego zachowania ma pra­wo wnioskować do dyrekcji wychowawca i nauczyciel danego przedmiotu.
 3. Zbiorowa ucieczka z lekcji przekreśla prawo do zwolnień z pytania do końca se­mestru.
 4. Zgłoszenie nie przygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowie­dzi skutkuje oceną niedostateczną.

§20

 1. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawy w ter­minie ustalonym z nauczycielem , nie może dostać następnej oceny niedostatecznej
  z tej samej partii materiału przed upływem ustalonego terminu poprawy.
 2. Nie przygotowania do zajęć mogą być zgłoszone na każdej lekcji, z wyjątkiem lek­cji powtórzeniowych, przez dowolną liczbę uczniów.
 3. W klasie pierwszej we wrześniu uczniowie mają prawo do trzech tygodni bez ocen
  niedostatecznych.


Rozdział III
Skala ocen

§21
1. Oceny bieżące (cząstkowe) i semestralne ustala się według następującej skali:

STOPIEŃ

OZNACZENIE CYFROWE

SKRÓT LITEROWY

Celujący

6

cel

Plus bardzo dobry

+ 5

+ bdb

Bardzo dobry

5

bdb

Minus bardzo dobry

- 5

- bdb

Plus dobry

+ 4

+ db

Dobry

4

db

Minus dobry

-4

-db

Plus dostateczny

+ 3

+ dst

Dostateczny

3

dst

Minus dostateczny

- 3

-dst

Dopuszczający

2

dop

Niedostateczny

1

nd

 

 1. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny niższej
  (ustalone dla danego przedmiotu) i niektóre kryteria oceny wyższej.
 2. Ocenę z minusem otrzymuje uczeń, który nie spełnia niektórych kryteriów ustalo­nych dla oceny wyższej.

§22

I. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według skali:

 1. Stopień celujący (6) oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne oraz wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem.
 2. Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne.
 3. Stopień dobry (4) oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu.
 4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego,
 5. dzieląc rok szkolny na dwa semestry.
 6. Semestr zimowy kończy się w styczniu oceną klasyfikacyjną ze wszystkich przed­miotów i oceną zachowania.
 7. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala każdego roku Rada Pedagogiczna na ple­narnym posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 8. Ocenę śródroczna nazywać się będzie semestralną.
 9. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć eduka­cyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 10. Ocena śródroczna stanowi okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia i ma znacze­nie informacyjno-diagnostyczne dla ucznia, rodziców i nauczyciela.
 11. Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 1. Ocena klasyfikacyjna  nie może być wyższa od najwyższej z ocen cząstkowych,
  ani też niższa od najniższej z ocen cząstkowych.
 2. Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną jeżeli był obecny na przynajmniej połowie zajęć z danego przedmiotu w danym okresie klasyfikacyjnym.
 3. Uczeń zwolniony czasowo z wychowania fizycznego przez okres krótszy niż po­łowa semestru winien być klasyfikowany.
 4. Uczeń, który był nieobecny na ponad połowie zajęć przewidzianych planem na­uczania jest nieklasyfikowany chyba, że je zaliczył w terminie i zakresie ustalonym przez nauczyciela.
 1. Ocena końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen według skali określonej w § 26. 2.
 2. Wyniki klasyfikacji końcoworocznej zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 1. Najpóźniej na dwa tygodnie przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyj­nym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfi­kacyjnych ucznia.
 2. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie z zachowania w tym samym terminie in­formuje wychowawca klasy.
 3. Najpóźniej na dwa tygodnie przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyj­nym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy organizuje zebranie
  (lub w ustalonym dniu pełni dyżur w szkole) z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów i informuje ich o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
 4. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu zwalnia wychowawcę z podejmowania dalszych czynności zmierzających do poinformowania ich o prze­ widywanych ocenach klasyfikacyjnych.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edu­kacyjne, a ocenę z zachowania - wychowawca klasy.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustalone zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania są ostateczne.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrek­tora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami pra­wa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 4. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dy­daktyczno-wychowawczych.
 1. Uczeń, który otrzymał   ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego oce­ny wyższe od stopnia niedostatecznego oraz ocenę końcoworoczna zachowania
  wyższą od oceny nagannej jest promowany do następnej klasy względnie kończy szkołę (z zastrzeżeniem pkt. 5).
 2. Uczniowie nieklasyfikowani oraz Ci, którzy otrzymali z rysunku i malarstwa lub ze
  specjalności artystycznej końcoworoczna ocenę niedostateczną lub dopuszczającą mogą w szczególnych przypadkach skorzystać z możliwości zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
 3. Uczniowie niesklasyfikowani oraz uczniowie, którzy na koniec roku otrzymali
  oceny niedostateczne mogą w szczególnych przypadkach skorzystać z możliwości
  egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
 4. Uczeń, który nie został sklasyfikowany i nie otrzymał zgody na egzamin klasyfika­cyjny lub go nie zdał, nie otrzymuje promocji.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzyma przynajmniej jedną ocenę niedostateczną lub nie został sklasyfikowany, nie otrzymuje promocji i po­wtarza klasę.
 6. Prawo do powtarzania klasy przysługuje uczniowi tylko raz w cyklu nauki.
 7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej jeżeli otrzymał końcoworoczna oce­nę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: rysunek i malarstwo oraz specjalność artystyczna.
 8. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna niedostateczna
  lub w przypadku przedmiotów wymienionych w pkt. 5 dopuszczająca, może być
  zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (zasady egzaminu popraw­kowego w rozdziale VII).
 9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązko­wych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfika­cyjnej, z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu obowiązującego ucznia.
 10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zaję­cia edukacyjnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfika­cyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
 11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych
  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
  ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróż­nieniem.
 1. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne,
 2. usprawiedliwianie nieobecności w terminie określonym w statucie szkoły,
 3. solidnego przygotowywanie się do zajęć
 4. nie przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć,
 5. aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły,
 6. wykazywanie się inicjatywą i samodzielnością,
 1. dbanie o czystość i estetykę swego wyglądu,
 2. zwracanie uwagi na kulturę słowa,
 3. okazywanie szacunku dla poglądów innych,
 4. szanowanie wolności i godność osobistej drugiego człowieka,
 5. nie uleganie nałogom i nie namawianie do nich innych,
 6. dbanie o mienie osobiste i szkolne,
 7. dbanie o czystość i estetykę szkoły oraz otoczenia,
 1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre,
  dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 2. Dopuszcza się stosowanie skrótów: wzorowe - wz., bardzo dobre - bdb., dobre - db., poprawne - pop., nieodpowiednie - ndp., naganne - nag.
 3. Ocena dobra j jest oceną wyjściową.
 4. W przypadku oceny wzorowej , nieodpowiedniej i nagannej obowiązują pisemne wyjaśnienia (motywacja).
 5. Dopuszcza się opisową formę oceny zachowania (tylko śródrocznej).
 6. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 7. Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 1. systematyczne uczęszczanie na zajęciach,
 2. punktualność, terminowe usprawiedliwianie nieobecności,
 3. respektowanie regulaminów,
 4. zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczyciela,
 5. sumienność i systematyczność w przygotowaniu się do lekcji,
 6. poszanowanie mienia szkolnego.
 1. wykazywanie inicjatywy w pracy, na terenie klasy i środowiska,
 2. organizowanie imprez klasowych i szkolnych,
 3. zaangażowanie w pracę organizacji działających na terenie szkoły,
 1. estetykę zewnętrzną,
 2. kulturę słowa,
 3. okazywanie szacunku dorosłym,
 4. zachowanie w miejscach publicznych,
 5. stosunek do rówieśników,
 6. tolerancja i poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,
 1. rozwijanie własnych zainteresowań,
 2. zaangażowanie w pracę nad własnym rozwojem,
 3. prezentowanie własnych osiągnięć na szerszym forum,
 4. udział w konkursach, olimpiadach, itp.,
 1. ukazanie w jakich dziedzinach uczeń ma nad sobą pracować,
 2. jakie są konkretne oczekiwania oceniającego wobec ucznia,
 3. co ma poprawić, by uzyskać ocenę najwyższą oraz poinformowanie rodzica,
 4. w jakim kierunku szkoła kształtuje osobowość ucznia przez jej system wycho­wawczy.
 1. Ocenę z zachowania wychowawca wręcza wraz z wykazem ocen rodzicowi w cza­sie wywiadówki
 2. Od oceny opisowej  (jeśli taka będzie ustalona) nie przysługuje tryb odwoławczy,
  jest ona bowiem zapisem faktycznych zachowań, osiągnięć, uchybień czy błędów
  ucznia.
 3. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły wychowawca po konsultacji z zespołem
  uczących w klasie, na podstawie oceny opisowej (jeśli taka została ustalona) wy­stawia ocenę wyrażoną stopniem.
 1. Ocenę opisową wychowawca może dołączyć na prośbę ucznia lub rodzica .
 2. Od tej oceny przysługuje odwołanie jak i od oceny końcoworocznej.
 1. Końcoworoczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opi­nii nauczycieli co najmniej 10 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 2. Ocenę konsultuje z zespołem uczniowskim; każdy uczeń ma prawo wyrażać wła­sną opinię o zachowaniu swoich kolegów.
 3. Nauczyciele uczący w klasie zobowiązani są na bieżąco przekazywać uwagi doty­czące zachowania poszczególnych uczniów na swoim przedmiocie, inni - na temat zachowania zaobserwowanego podczas dyżuru, na zajęciach pozalekcyjnych, itp.
 4. Ostateczną wersje oceny z zachowania wychowawca przedstawia ustnie klasie nie później niż tydzień przed klasyfikacją.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o ocenie zachowania na specjalnym zebraniu zgodnie z procedurą opisaną w § 27 pkt. 3.
 6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrek­tora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczną ocena zachowania została ustalona
  niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 1. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze ja­ko dyrektor,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog lub psycholog,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 1. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład ko­misji, wyniki głosowania, ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.
 1. spełnia kryteria oceny bardzo dobrej;
 2. poprzez swoje zachowanie i aktywność na forum szkoły jest znany    spo­łeczności szkolnej, a także stanowi pozytywny wór do naśladowania przez uczniów,
 3. animuje życie klasy i szkoły (imprezy szkolne, klasowe),
 4. wykazuje szczególną sumienność w wypełnianiu obowiązków szkolnych (np. nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej),
 5. przyczynia się do utrwalania dobrego imienia szkoły, reprezentując ją w konkursach, olimpiadach, turniejach, plenerach, wystawach,
 6. realizuje inne przedsięwzięcia, których sam jest pomysłodawcą, a które zdo­bywają uznanie Rady Pedagogicznej,
 7. wykazuje się systematyczną pracą na rzecz szkoły, klasy ( np. redagowanie kroniki szkoły, strony www, dekoracja klasy, szkoły),
 1. wypełnia obowiązki ucznia zapisane  w Statucie Szkoły,
 2. wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią,
 3. właściwie i godnie zachowuje się na lekcjach, podczas przerw oraz na róż­nych uroczystościach szkolnych,
 4. przestrzega zasad kultury wobec pracowników szkoły, kolegów,
 5. właściwie zachowuje się w miejscach publicznych,
 6. przestrzega zasad higieny osobistej,
 1. wypełnia obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły,
 2. zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny,
 3. stara się uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce,
 4. sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac i zadań,
 5. szanuje mienie szkoły,
 6. wykazuje życzliwość i chęć pomocy innym,
 7. regularnie usprawiedliwia nieobecności,
 8. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.
 1. uchybia niektórym kryteriom oceny dobrej , a w szczególności:
 2. nie dość sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 3. wykazuje brak systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz w przygotowaniu się do lekcji,
 4. nie usprawiedliwia w terminie nieobecności,
 5. nie liczy się z opinią klasy, szkoły,
 6. zastrzeżenia budzi jego kultura osobista (język , strój),
 7. jest bierny wobec negatywnych postaw.
 1. nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w Statucie,
 2. utrudnia prowadzenie lekcji,
 3. świadomie nie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań,
 4. lekceważy regulaminy i zarządzenia wewnętrzne,
 5. zachowuje się arogancko w stosunku do osób dorosłej
 6. nie dba o dobre imię klasy i szkoły.
 1. ma agresywny stosunek do innych,
 2. swoim zachowaniem zagraża uczniom lub pracownikom szkoły,
 3. grozi innym,
 4. niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,
 5. prezentuje cudze prace jako własne,
 6. wagaruje,
 7. ma więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych.
Umotywowany wniosek o komisyjne ustalenie oceny końcoworocznej (semestral­nej) ze wskazaniem przez ucznia (rodziców lub prawnych opiekunów)
Szkolny sprawdzian komisyjny nieprawi­dłowości w jej ustaleniu może złożyć uczeń lub jego rodzice (prawni opiekuno­wie).
 1. Wniosek może być zgłoszony do dyrektora w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu spraw­dzianu komisyjnego.
 3. Termin sprawdzianu dyrektor uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
 1. Dyrektor, wicedyrektor lub wychowawca klasy jako przewodniczący;
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący (nie musi być nauczyciel uczący danego ucznia);
 3. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 1. przygotowuje nauczyciel uczący zgodnie z przyjętymi wymaganiami,
 2. opiniująje członkowie komisji,
 3. zatwierdza przewodniczący komisji.
 4. W przypadku wątpliwości, przewodniczący może zasięgnąć opinii nauczyciela metodyka lub innego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.
 1. Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem:
 1. oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej (semestralnej),
 2. oceny dopuszczającej z rysunku i malarstwa oraz specjalności artystycznej.
 1. nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
 2. nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych na prośbę ucznia   lub jego rodziców (prawnych opiekunów), o ile Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na egzamin klasyfikacyjnych ;
 3. przyjętego do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia szkoły programowo niższej  w  innej   szkole - z  zajęć  edukacyjnych,  których nie  realizował w poprzedniej  szkole i których nie może uzupełnić w ramach zajęć edukacyj­nych; zakres tego egzaminu ustala dyrektor szkoły, określając przyjęcie do da­nej klasy.
 4. realizującego na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
 5. przyjętego do szkoły ze szkoły niepublicznej bez uprawnej szkoły publicznej.
 1. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekuna­mi), wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego, nie później niż tydzień przed zakończeniem danego roku szkolnego.
 2. Egzamin klasyfikacyjny po pierwszym semestrze odbywa się przed feriami zimo­wymi.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej albo - ze względu na specyfikę zajęć edukacyjnych - w formie ćwiczeń praktycznych.
 1. Pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a opiniuje członek zespołu; w przypadku braku zgody między członkami zespołu dyrektor może zlecić przygotowanie pytań innemu nauczycielowi.
 2. Stopień trudności pytań (zadań) powinien być zróżnicowany i odpowiadać kry­teriom
 3. ocen obowiązujących w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
 1. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół: skład zespołu, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu – stopień ustalony przez zespół; do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwię­złą informację o odpowiedziach ustnych.
 2. Nie zgłoszenie się na egzamin w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły, bez wcześniejszego usprawiedliwienia jest równoznaczne z podtrzymaniem wpisu
  „niesklasyfikowany”.
 1. W przypadku uzyskania przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego oceny dopuszczającej z rysunku i malarstwa oraz specjalności artystycznej przysługuje uczniowi prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu na zasadach ustalonych w rozdziale VII B.
 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 1. Uczeń , który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych lub ocenę dopuszczającą z rysunku i malarstwa albo ze specjalności artystycznej, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. W wyjątkowych przypadkach, podyktowanych w szczególności sytuacją losową ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egza­minu z wychowania fizycznego lub innych zajęć edukacyjnych, których programy
  przewidują prowadzenie   ćwiczeń (doświadczeń ), z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń bądź zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, w skła­dzie:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierają­cy: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję; do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie okre­ślonym przez dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

STOPIEŃ

OZNACZENIE CYFROWE

CELUJĄCY

6

BARDZO  DOBRY

5

DOBRY

4

DOSTATECZNY

3

DOPUSZCZAJĄCY

2

NIEDOSTATECZNY

15.  Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia.
6.  Stopień dopuszczający (2) oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia dalsze kształcenie.
7.  Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.

 

Rozdział V
Zasady klasyfikowania

§23

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia różnorodne formy aktywności ucznia, w tym różne formy sprawdzianów wiedzy i umiejętności (pisemne i ustne).

§24

8. 0 ocenach tych rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na piśmie na specjal­nych zebraniach zwołanych w ciągu tygodnia od dnia konferencji klasyfikacyjnej.
9.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków.

§25

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały ustalone oceny śródroczne wg skali stopni
szkolnych ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych.
1) Nie dotyczy to wychowania fizycznego, z którego na podstawie decyzji dyrek­tora uczeń został zwolniony. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen cząstkowych .

§26

§27

 

§28

§29

§30

1. Uczeń, który rezygnuje ze szkoły w trakcie roku szkolnego, a był klasyfikowany za I półrocze otrzymuje oceny klasyfikacyjne zgodnie ze skalą końcoworoczną (w przypadku ocen semestralnych z plusem oceny zaokrągla się w dół do pełnych ocen).

 

 

Rozdział VI
Ocenianie zachowania ucznia

§31


1.  Ocena z zachowania   powinna uwzględnić w szczególności:
1)   funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, czyli

g)  przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
h) przychodzenie w stroju odświętnym na uroczystości szkolne,
i)   postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,
j)   dbanie o honor i tradycje szkoły,
k) branie udziału, w miarę swoich możliwości, w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, 1)  korzystanie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z zajęć pozalekcyjnych.
2)  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycz­nych, czyli:

h) godnie, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

§32


1.    Śródroczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności :
1)   wypełnianie obowiązków szkolnych:

2)  aktywność:

3)  kulturę osobistą:

4)  kreowanie swojej osobowości:

5)   nieuleganie nałogom, dbałość o zdrowie higienę i estetykę.
2.    Śródroczna ocena z zachowania ma charakter informacyjno-diagnostyczny; jej ce­lem jest:

 

§33

1) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dy­daktyczno-wychowawczych.
7.   W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczną ocena klasyfikacyjna z zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa   dotyczącymi trybu ustalenia tej
oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

f)  przedstawiciel Rady Rodziców.

§34


1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania.
1)   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

h) aktywnie przeciwdziała negatywnym postawom.
2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

g) wykazuje dbałość o estetykę ubioru oraz fryzury,

h) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,

i)   reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, turniejach, plenerach i wy­stawach,

j)   bierze udział w imprezach szkolnych i klasowych,

k) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac,

1)   nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,

m) nie ma żadnych zastrzeżeń do jego kultury osobistej.


3)  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

4)  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

h) nie może uzyskać oceny poprawnej uczeń, który ma więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych.
5)  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

6)  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

7)   Kradzież , szantaż, spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków,
przemoc oraz inne czyny prawnie karalne, a także ocena naganna z zachowania
są podstawą do wszczęcia postępowania o usunięciu ze szkoły.

§35


1. Uczeń, któremu ustalono naganną końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowa­nia, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

 

Rozdział VII
Egzaminy wewnętrzne

§36

§37

1. W celu przeprowadzenia szkolnego egzaminu komisyjnego dyrektor powołuje ko­misję w składzie:

2. Nauczyciel , o którym mowa w podpunkcie ust.l pkt.2) może być zwolniony z u-działu pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela za­trudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


§38


1. Szkolny egzamin komisyjny ma formę pisemną lub - ze względu na specyfikę za­jęć edukacyjnych - ćwiczeń praktycznych. Zagadnienia do egzaminu

2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin spraw­dzianu, zadania (pytania), wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia.
4. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§39

B. Egzamin klasyfikacyjny

§ 40


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć eduka­cyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§41


1.  Egzamin klasyfikacyjny organizuje się dla ucznia:

§42


1.  Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje zespół w składzie:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako czło­nek zespołu.

 

§43

C. Egzamin poprawkowy


§44

 

§45

 

1) W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrekto­rem tej szkoły.

§46


1.  Uczeń , który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powta­rza klasę.


Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§47

1. Uczeń, który ze względów losowych przerywa naukę zachowuje przez okres jedne­go roku prawo kontynuowania nauki w liceum.

§48


1. Ewaluacji dokonuje się po trzech latach funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Oceniania.

Jesteś tutaj: Home Dokumenty WSO

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.