Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Od PLSP -1979 do LP-2011

Szkolny program profilaktyki na lata 2012/2013

Szkolny Program Profilaktyki stanowi spójna całość z programem wychowaw­czym

i planem dydaktycznym szkoły. Jest realizowany przez całą kadrę dydak­tyczną szkoły.


I.    Diagnoza środowiska szkolnego – metody badań
Pedagog szkolny wraz z Zespołem Nauczycieli Wychowawców opracował narzędzia do diagnozy problemów wychowawczych występujących u uczniów w szkole. Przeprowadzono:

 • ankiety (dla uczniów, nauczycieli, rodziców),
 • wywiad (z wychowawcami),
 • rozmowy (z wychowawcami, rodzicami, wychowawcami z Bursy Międzyszkolnej),
 • analizę dokumentacji (badanie poziomu frekwencji),
 • obserwację zachowań uczniów w środowisku szkolnym,
 • konsultacje wychowawców z pedagogiem.

II.    Identyfikacja problemów
Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego stwierdzono występowanie następują­cych zachowań problemowych uczniów:

 • stosunkowo duży procent uczniów stosujących używki,
 • niezadowalająca frekwencja uczniów,
 • problemy w komunikacji interpersonalnej.

III.    Kierunki działań profilaktycznych
Skierowane do uczniów:

 1. Informowanie uczniów o szkodliwości używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą uzależnienia (nikotynizm, alkoholizm, lekomania, narkomania) - strategie informacyjne.
 2. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i zachowania w sytuacjach ryzykownych  - strategie edukacyjne.
 3. Comiesięczna analiza frekwencji.
 4. Sporządzanie rankingu frekwencji klas i przestawianie go na apelu szkolnym.
 5. Nagradzanie uczniów o najlepszej frekwencji.
 6. Opracowanie tabeli kar za opuszczanie zajęć bez usprawiedliwiania.
 7. Frekwencja ma wpływ na ocenę z zachowania.
 8. Zapoznanie uczniów z zasadami właściwej komunikacji interpersonalnej, ćwiczenie postaw asertywnych i umiejętności rozwiązywania konfliktów i mediacji.

Skierowane do nauczycieli:

 1. Rozszerzenie wiedzy nauczycieli na tematy związane z sygnalizowanymi w diagnozie zachowaniami problemowymi uczniów (samodoskonalenie, zapo­znanie z tematyką na spotkaniach Sekcji Nauczycieli- Wychowawców).
 2. Wprowadzenie dnia bez pytania (jeden dzień w miesiącu) dla ucznia ze 100% frekwencją (po uzgodnieniu z wychowawcą).
 3. Stworzenie oferty alternatywnego spędzenia czasu wolnego (koła przedmioto­we, wolontariat, włączenie się w działalność innych organizacji działających na terenie miasta, wycieczki).
 4. Stała współpraca z rodzicami. Zaangażowanie rodziców w realizację zaplano­wanych działań profilaktycznych.
 5. Wzbogacanie biblioteki pedagoga w literaturę fachową i filmy edukacyjne, programy profilaktyczne.
 6. Organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym i specjalistami z MPP-P.
 7. Omawianie w ramach rady pedagogicznej efektów wdrażania programu profi­laktycznego.
 8. Stała współpraca z instytucjami i osobami, które mogą udzielić wsparcia w re­alizacji programu:
 • Miejską Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • Oddziałem PCK w Krośnie,
 • Sanepidem w Krośnie,
 • Powiatową Komendą Policji,
 • Urzędem Miasta,
 • hospicjum „Caritas",
 • MOPR w Krośnie,
 • Krosnoludzkim Centrum Wolontariatu.

Skierowane do rodziców:

 1. Wychowawcy zapoznają rodziców z wynikami ankiet na temat używek.
 2. Pedagogizacja rodziców – czynniki chroniące dzieci przez zachowaniami ryzykownymi, instytucje udzielające pomocy w procesie wychowania i profilaktyki uzależnień.
 3. Wychowawca ustala zasady kontaktu z rodzicami uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne.
 4. Motywowanie rodziców do uczestniczenia w zebraniach klasowych.
 5. Zdyscyplinowanie rodziców do systematycznego usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.
 6. Współpraca z rodzicami w realizacji założeń wychowawczych szkoły.

IV. Plan działania

Lp. Problem wychowawczy Działania profilaktyczne Osoby odpowiedzialne Termin
1. Stosunkowo duży procent uczniów stosujących używki

- omówienie wyników ankiet;

wychowawcy

IX 2012

- zapoznanie wychowawców z zasobami biblioteki pedagoga związanych z uzależnieniami;

pedagog

IX/X 2012

- godziny wychowawcze poświęcone problematyce uzależnień;

wychowawcy

według planów wychowawczych

- poinformowanie uczniów o procedurach postępowania  szkoły w sytuacjach podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

wychowawcy

IX /X 2012

- prezentacja filmu „Żyję bez ryzyka AIDS” w ramach Światowego Dnia AIDS;

pedagog, wychowawcy

XII 2012

- włączenie szkoły do realizowanego w krośnieńskich placówkach programu profilaktycznego „Czystymi oczami w przyszłość”;

pedagog szkolny, pedagodzy zMPP-P

IX 2012

- gazetka szkolna – informacja o skutkach palenia tytoniu (Światowy Dzień bez Papierosa).

pedagog

V 2013

2. Niezadowalająca frekwencja uczniów - systematyczna miesięczna analiza frekwencji uczniów; wychowawcy, wicedyrektor  Co miesiąc
- przestrzeganie przez wychowawców ustalonych zasad usprawiedliwiania nieobecności; wychowawcy cały rok
- poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych; Dyrektor IX/X
- alternatywne formy zajęć lekcyjnych – wycieczki, galerie sztuki, spotkania z ludźmi kultury i sztuki; kierownik sekcji artystycznej, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów według kalendarza imprez
- rozwój wolontariatu. pedagog według kalendarza akcji
3. Problemy w kontaktach interpersonalnych - szkolenie dla nauczycieli „Skuteczne komunikowanie się nauczycieli z rodzicami uczniów”. pedagog X 2012
- godziny wychowawcze wychowawcy według planów wychowawczych
- indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami; pedagog szkolny w zależności od potrzeb
cały rok szkolny
- ewaluacja wewnątrzszkolna – „Respektowanie norm społecznych” wicedyrektor, pedagog szkolny X/XI 2012

 

V. Przewidywane efekty pracy profilaktycznej.
Uczeń zna:

 • negatywne skutki uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkotyki),
 • konsekwencje prawne posiadania narkotyków,
 • drogi zakażenia HIV i rozprzestrzeniania się AIDS,
 • adresy i telefony instytucji,  które mogą udzielić wsparcia,
 • podstawowe zasady dobrej komunikacji,
 • konsekwencje nieusprawiedliwionej absencji w szkole,
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności.

Uczeń rozumie:

 • konieczność unikania zachowań ryzykownych,
 • wpływ systematycznej obecności na zajęciach lekcyjnych na wyniki w nauce,
 • zasady otwartej komunikacji.

Uczeń potrafi:

 • być odpowiedzialnym za swoje bezpieczeństwo i zdrowie oraz zdrowie innych,
 • ponosić odpowiedzialność za swoją nieobecność na zajęciach szkolnych,
 • porozumiewać się z ludźmi bez barier komunikacyjnych.

 

VI. Ewaluacja.
1.    Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowań uczniów prowadzona przez nauczycieli i pedagoga,
 • rozmowy i dyskusje na lekcjach wychowawczych oraz  podczas indywidualnych spotkań z pedagogiem,
 • ankietowanie uczniów,
 • analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych) pod kątem frekwencji.

2.    Kryterium efektywności:

 • zmniejszenie liczby uczniów przyznających się do zachowań ryzykow­nych,
 • poprawa  frekwencji w klasach,
 • przestrzeganie przez uczniów zasad usprawiedliwiania,
 • zwiększenie świadomości znaczenia otwartej komunikacji.


Uchwała Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – 14.09.2012

 

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Szkolny program profilaktyki na lata 2012/2013

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.