Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Od PLSP -1979 do LP-2011

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

W LICEUM PLASTYCZNYM  IM. T. BRZOZOWSKIEGO W KROŚNIE

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (rozdział 3a).

 2. Rozporządzenie z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24.08.2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 3. Statut LP w Krośnie.

 

§ 1

 1. Cele Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania:

 1. diagnozowanie sytuacji szkolnej ucznia – określanie indywidualnych potrzeb i zapobieganie trudnościom w nauce;

 2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 4. wspieranie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 6. ujednolicenia zasad i kryteriów oceniania;

 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 2

1. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia obejmuje:

 1. zakres jego wiadomości i umiejętności, oceniany w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i przyjętego programu nauczania przedmiotu (zajęć edukacyjnych);

 2. stopień rozumienia przez ucznia programowego materiału nauki;

 3. stopień i sprawność, z jakimi uczeń tę wiedzę i umiejętności potrafi zastosować                        i wykorzystać;

 4. aktywność poznawczą ucznia i jego umiejętność wyszukiwania i korzystania z informacji;

 5. kulturę uczniowskiego przekazu wiadomości i umiejętności, w tym jego estetykę                          i poprawność językową;

 6. indywidualne dyspozycje ucznia i wysiłek, jaki wkłada w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego.

 

§ 3

 1. Przyjmuje się następujące wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

 1. ocena celująca:

 1. wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają poza wymagania właściwe dla danego etapu kształcenia, wynikające z podstawy programowej i przyjętego programu nauczania i tworzą systematyczny, logiczny i funkcjonalny układ,

 2. uczeń formułuje poprawne naukowo i warsztatowo problemy poznawcze i hipotezy, tworzy naukowo i warsztatowo poprawne uogólnienia, rozumie i wyjaśnia zjawiska i związki, jakie między nimi zachodzą, właściwe dla danej dziedziny wiedzy lub umiejętności,

 3. uczeń twórczo, samodzielnie i sprawnie posługuje się taką wiedzą, rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne,

 4. uczeń formułuje wypowiedzi w języku przedmiotu (zajęć edukacyjnych), logiczne, językowo poprawne i o wysokim stopniu kondensacji treści,

 5. uczeń uczestniczy odpowiednio w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych (co najmniej kwalifikacja do 2. etapu) albo w otwartych konkursach lub zawodach o zasięgu co najmniej regionalnym, organizowanych przez szkoły lub inne podmioty (co najmniej kwalifikacja do finału lub końcowego etapu konkursu);

2)  ocena bardzo dobra:

 1. wiadomości i umiejętności ucznia są w pełni zgodne z wymaganiami właściwymi               dla danego etapu kształcenia, wynikającymi z podstawy programowej i przyjętego programu nauczania, tworzą logiczny i funkcjonalny układ,

 2. uczeń ze zrozumieniem odtwarza problemy poznawcze, krytycznie referuje hipotezy, wyjaśnia zjawiska i związki, jakie między nimi zachodzą, właściwe dla danej dziedziny wiedzy,

 3. uczeń samodzielnie i sprawnie posługuje się taką wiedzą i umiejętnościami, rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne,

 4. uczeń formułuje wypowiedzi z zastosowaniem terminologii przedmiotu (zajęć edukacyjnych), logicznie i językowo poprawne,

 5. uczeń uczestniczy odpowiednio w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych (na etapie szkolnym) albo w otwartych konkursach lub zawodach o zasięgu co najmniej regionalnym, organizowanych przez szkoły lub inne podmioty(na etapie szkolnym);

3)  ocena dobra:

 1. wiadomości i umiejętności ucznia są zasadniczo zgodne z wymaganiami właściwymi dla danego etapu kształcenia, wynikającymi z podstawy programowej i przyjętego programu nauczania, jednak nie tworzą logicznego układu, a wiedza i umiejętności ucznia są w części fragmentaryczne,

 2. uczeń odtwarza główne problemy poznawcze i hipotezy,  wyjaśnia większość zjawisk                i związków, jakie między nimi zachodzą, właściwych dla danej dziedziny wiedzy,

 3. uczeń, inspirowany przez nauczyciela, potrafi wykorzystać taką wiedzę i umiejętności, rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne,

 4. uczeń formułuje wypowiedzi z zastosowaniem podstawowej terminologii przedmiotu (zajęć edukacyjnych), pod względem logicznym i językowym – obarczone niewielkimi usterkami;

4)  ocena dostateczna:

 1. wiadomości i umiejętności ucznia na danym etapie kształcenia nie wykraczają               poza podstawę programową,

 2. uczeń odtwarza – z pomocą nauczyciela – podstawowe problemy poznawcze, wyjaśnia – także z pomocą nauczyciela – podstawowe zjawiska i związki, jakie między nimi zachodzą, właściwe dla danej dziedziny wiedzy,

 3. uczeń – przy pomocy nauczyciela – potrafi zastosować taka wiedzę do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych zadań,

 4. uczeń formułuje wypowiedzi, odwołując się do terminologii przedmiotu                          (zajęć edukacyjnych), logicznie niespójne, z błędami językowymi;

5)  ocena dopuszczająca:

 1. wiadomości i umiejętności ucznia na danym etapie kształcenia nie wypełniają wymagań  określonych  w podstawie programowej, ale braki te są na tyle ograniczone, że umożliwiają spełnienie pozostałych kryteriów oceny,

 2. uczeń odtwarza – z wydatną pomocą nauczyciela – podstawowe problemy poznawcze, wyjaśnia – z wydatną pomocą nauczyciela – podstawowe zjawiska i związki, jakie między nimi zachodzą, właściwe dla danej dziedziny wiedzy,

 3. uczeń – przy pomocy nauczyciela – potrafi zastosować taką wiedzę do rozwiązywania tylko prostych, typowych zadań teoretycznych i praktycznych,

 4. uczeń formułuje odpowiedzi, w niewielkim stopniu odwołując się do terminologii przedmiotu (zajęć edukacyjnych), logicznie niespójne, w języku obarczonym rażącymi błędami;

6) ocena niedostateczna:

 1. wiadomości i umiejętności ucznia na danym etapie kształcenia w istotnym stopniu  nie wypełniają wymagań określonych w podstawie programowej,

 2. uczeń nie potrafi odtworzyć – nawet z wydatną pomocą  nauczyciela – podstawowych problemów poznawczych ani wyjaśnić zjawisk i związków, jakie między nimi zachodzą,  właściwych dla danej dziedziny wiedzy,

 3. uczeń – nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela – nie potrafi rozwiązać prostych, typowych zadań teoretycznych i praktycznych,

 4. uczeń formułuje odpowiedzi, nie odwołując się do terminologii przedmiotu                       (zajęć edukacyjnych), logicznie niespójne, w języku obarczonym rażącymi błędami.

 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1., mają zastosowanie - odpowiednio  -                         do ocen bieżących.

 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1., obowiązują także w stosunku                  do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjnego i  poznawczego – w granicach wynikających z treści  orzeczenia/opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 3. Uszczegółowienie wymagań edukacyjnych określonych w ust. 1. zawierają przedmiotowe (zajęć edukacyjnych) zasady oceniania, ustalane z uwzględnieniem postanowień niniejszego WZO.

 4. Przedmiotowe (zajęć edukacyjnych) zasady oceniania powinny określać,                                  z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 1:

 1. szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, wynikające z podstawy programowej i przyjętego programu nauczania,

 2. sposoby i terminy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 3. warunki i tryb poprawiania ocen bieżących i przewidywanych ocen klasyfikacyjnych.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1)-3), który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli,

 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez uczniów określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

 

§ 4

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub z całych zajęć wychowania fizycznego oraz z informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia do końca nauki w liceum ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 4. W przypadku zwolnienie ucznia z nauki przedmiotów wymienionych w ustępach 2-3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 5. Uczeń ma prawo do rezygnacji z nauki religii na wniosek własny (w przypadku ucznia pełnoletniego) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii lub etyki może nastąpić w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana oświadczenia.

 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii lub etyki na podstawie zmiany oświadczenia, o której mowa w punkcie 1), uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.

 3. Szkoła w przypadku rezygnacji ucznia z uczestniczenie w lekcjach religii lub etyki, szkoła zapewnia w czasie trwania tych zajęć opiekę lub zajęcia wychowawcze.

 1. Uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia religii i zajęcia etyki.

 1. W takim przypadku do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

 2. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

§ 5

 1. Oceny bieżące ustala się według skali:

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

celujący

6

cel

bardzo dobry plus

+5

+ bdb

bardzo dobry

5

bdb

bardzo dobry minus

-5

- bdb

dobry plus

+4

+ db

dobry

4

db

dobry minus

-4

- db

dostateczny plus

+3

+ dst

dostateczny

3

dst

dostateczny minus

-3

- dst

dopuszczający plus

+2

+ dop

dopuszczający

2

dop

dopuszczający minus

-2

- dop

niedostateczny

1

nd

 

 1. Śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „ –„.

 3. Nieobecność ucznia w trakcie oceniania pisemnego lub ustnego można oznaczyć w dzienniku lekcyjnym, wpisując „0”.

 4. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć można zaznaczyć w dzienniku, wpisując datę lub „np.”.

 5. Uzyskane przez ucznia oceny bieżące są podstawą jego oceny klasyfikacyjnej,                            z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.

 6. Ocenianie bieżące obejmuje uzyskiwane przez ucznia oceny z pisemnych prac kontrolnych, z przygotowanych indywidualnie lub w zespole i przedstawianych lub wykonywanych ćwiczeń, zadań, innych prac i opracowań oraz projektów, w tym wykonywanych zespołowo, a także oceny za odpowiedzi ucznia udzielane na pytania i polecenia nauczyciela.

 7. Przyjmuje się, że w ocenianiu bieżącym:

 1. Ilość ocen bieżących w danym semestrze nie może być mniejsza niż tygodniowa liczba godzin przeznaczonych do realizacji danych zajęć edukacyjnych zwiększonych o jeden (wyjątkiem są zajęcia artystyczne, na których realizuje się dłuższe projekty); mniejsza liczba ocen jest dopuszczalna tylko w przypadku częstej nieobecności ucznia na zajęciach;

 2. liczba pisemnych sprawdzianów, trwających co najmniej jedną lekcję, w tygodniu                nie może być wyższa niż trzy;

 3. w tym samym dniu uczniowie nie powinni pisać więcej niż dwóch prac kontrolnych;

 4. o terminie pisania pracy kontrolnej nauczyciel powinien powiadomić uczniów co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;

 5. przed każdym sprawdzianem cało- lub dwugodzinnym nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej lub podania zagadnień ułatwiających samodzielne przygotowanie się uczniów;

 6. pisemne prace kontrolne obejmujące nie więcej niż trzy tematy lekcyjne i trwające nie dłużej niż 30 minut nie wymagają uprzedzającego powiadomienia;

 7. zaliczenie co najmniej połowy przeprowadzonych w semestrze pisemnych  prac kontrolnych jest dla ucznia obowiązkowe;

 8. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie pisał pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, może napisać tę pracę w terminie i w sposób uzgodniony z nauczycielem;

 9. uczeń, który bez usprawiedliwienia nie pisał pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, pisze tę pracę podczas najbliższej - po terminie sprawdzianu – lekcji, na której jest obecny;

 10. pierwszy dzień po dłuższej nieobecności ucznia w szkole (ferie świąteczne, zimowe, wycieczki, plenery) jest dniem wolnym od sprawdzania wiadomości (zarówno pisemnego, jak ustnego);

 11. nauczyciel sprawdzający i oceniający pisemne prace kontrolne ocenia je według punktacji ustalonej w przedmiotowym systemie oceniania.

 12. o terminie (przybliżonym) przeprowadzenia badania wyników nauczania należy powiadomić uczniów na początku semestru, w którym takie badanie zaplanowano, jednak nie później niż z miesięcznym wyprzedzeniem;

 13. nauczyciela obowiązuje nie dłuższy niż trzytygodniowy termin sprawdzenia i oceny pisemnych prac kontrolnych uczniów, nie licząc ferii oraz nieobecności nauczyciela w szkole;

 14. nauczyciele, który nie sprawdził prac pisemnych w terminie trzech tygodni, na prośbę ucznia, nie wpisuje jego oceny do dziennika i wyznacza nowy termin napisania pracy;

 15. uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do sprawdzonych                     i ocenionych przez nauczyciela pisemnych prac kontrolnych uczniów; mogą to uczynić                      w szkole, w obecności nauczyciela i w terminie uzgodnionym przez zainteresowanych;

 16. nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów                   do dnia 30 września roku szkolnego następującego po roku, w którym te prace zostały napisane i ocenione;

 17. na pisemny uzasadniony wniosek ucznia lub jego rodziców, złożony do dyrektora szkoły, nauczyciel właściwy w tej sprawie sporządzi – w trybie i terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego – pisemne uzasadnienie ustalonej oceny, które szkoła następnie przekaże wnioskodawcy.

 1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do przedmiotu na lekcjach i zajęciach fakultatywnych bez podania przyczyny raz w semestrze (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych – ustnych i pisemnych).

  1. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej i kartkówki, ale nie zwalnia z udziału w lekcji bieżącej.

  2. Uczeń, który ma cztery godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, traci prawo do ulg wymienionych ustępie 9.

  3. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.

 2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie bez adnotacji w dzienniku:

   1. z każdego przedmiotu na najbliższej lekcji po chorobie trwającej co najmniej niż trzy dni,

   2. przez okres trzech dni po chorobie trwającej więcej niż dwa tygodnie.

 3. W klasie pierwszej we wrześniu uczniowie mają prawo do trzech tygodni bez ocen niedostatecznych.

 4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

§ 6

   1. Ustalenia oceny klasyfikacyjnej ucznia z przedmiotu (zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych) dokonuje nauczyciel tego przedmiotu (zajęć edukacyjnych)  na podstawie bieżących ocen, jakie uczeń uzyskał w okresie, który obejmuje klasyfikacja,  z tym że roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje bieżące oceny uzyskane w tym roku, wraz ze śródroczną oceną klasyfikacyjną.

1) W szczególnych przypadkach, gdy nauczyciel prowadzący zajęcia z powodu nieobecności nie może wystawić oceny okresowej, to taką ocenę wystawia nauczyciel zastępujący go w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

   1. Ocena klasyfikacyjna ucznia z przedmiotu (zajęć edukacyjnych) nie jest średnią arytmetyczną bieżących ocen, jakie uczeń uzyskał w okresie, który obejmuje klasyfikacja.

   2. W ustaleniu oceny klasyfikacyjnej ucznia z przedmiotu (zajęć edukacyjnych) nauczyciel uwzględnia przede wszystkim te oceny bieżące, które określają poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania, tworzących w tej podstawie i programie wyodrębnioną jednostkę programową i metodyczną.

   3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z rysunku i malarstwa lub specjalizacji oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

   4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z rysunku i malarstwa lub specjalizacji oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kończy szkołę z wyróżnieniem; do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części ustnej i praktycznej.

   5. Laureat ogólnopolskiego konkursu lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 7

 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na zakończenie pierwszego półrocza.

 2. Zatwierdzenie uchwałą rady pedagogicznej wyników klasyfikacji śródrocznej  i rocznej przeprowadza się odpowiednio nie później niż na trzy dni przed terminem zakończenia zajęć.

 3. Terminem klasyfikacji jest termin podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji.

 

§ 8

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym wychowawca oddziału przedstawia rodzicom zasady WZO. Fakt ten ma odzwierciedlenie w protokole spotkania.

 2. Na pierwszych zajęciach z poszczególnych przedmiotów nauczyciele przedstawiają uczniom zasady PSO. Fakt ten ma odzwierciedlenie w dziennikach danej klasy.

 3. Egzemplarz WZO znajduje się do wglądu w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Szkoły.

 4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego przedstawia uczniom wewnątrzszkolne zasady oceniania.

 

§ 9

 1. Na miesiąc przed terminem rocznej klasyfikacji poszczególni nauczyciele poinformują uczniów i wychowawcę oddziału klasowego, a za jego pośrednictwem także rodziców ucznia – z zachowaniem zasady jawności oceny tylko dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) – o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  z poszczególnych przedmiotów (zajęć edukacyjnych), a wychowawca oddziału klasowego – o przewidywanej  ocenie zachowania oraz o sposobie i warunkach podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, w tym – oceny zachowania.

 2. Informacja, o której mowa w ust. 1.,  powinna ponadto zawierać – odpowiednio - określenie szczególnych uzdolnień ucznia, dokonanych przez ucznia postępów w nauce i rozpoznanych u ucznia trudności.

 3. Nie później niż na 2 tygodnie przed terminem klasyfikacji wychowawca oddziału klasowego w czasie zebrania z rodzicami przekazuje im  informację, o której mowa w ust. 1.; nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu zwalnia wychowawcę z podejmowania dalszych czynności zmierzających do poinformowania ich o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

 4. Oceny, o których mowa w ust. 1., nie wiążą nauczycieli (odpowiednio – wychowawcy oddziału klasowego) i mogą zostać zmienione – podwyższone lub obniżone - w terminie                do dnia ich ustalenia, odpowiednio: na pisemny lub ustny wniosek ucznia lub jego rodziców złożony do dyrektora Liceum w terminie tygodnia, licząc od daty uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej, albo z urzędu, w trybie bieżącego oceniania i klasyfikowania - stosownie do poziomu wiedzy i umiejętności edukacyjnych ucznia, a w przypadku oceny zachowania - stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i statutowych obowiązków ucznia.

 5. Podwyższenie – w stosunku do przewidywanej – oceny z przedmiotu (zajęć edukacyjnych) odbywa się w drodze zaplanowanych przez nauczyciela i przeprowadzonych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, a jeżeli takich sprawdzianów nie zaplanowano albo zaplanowane sprawdziany nie będą obejmowały materiału nauczania, którego wniosek dotyczy, nauczyciel – w porozumieniu z wychowawcą klasy i z jego udziałem – ustali termin i zakres dodatkowego sprawdzianu, poinformuje o tym ucznia oraz jego rodziców i ustalony sprawdzian przeprowadzi.

§ 10

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z przedmiotów (zajęć edukacyjnych) i zachowania nauczyciele ustalą  i przekażą do wiadomości zainteresowanym uczniom nie później niż podczas ostatniej przed terminem klasyfikacji lekcji.

 2. Pisemną informację o ocenach uzyskanych przez ucznia w klasyfikacji śródrocznej wychowawca oddziału klasowego przekaże jego rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie klasowego zebrania, organizowanego nie później niż w dniu, w którym odbywają się ostatnie  w semestrze zajęcia edukacyjne.

 

§ 11

Terminy zakreślone w § 6 – § 8 niniejszego WZO oznacza się w szkolnym kalendarzu roku i podaje do wiadomości uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 12

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności ma automatyczne prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą rady pedagogicznej.

 4. Egzamin klasyfikacyjny po I semestrze musi odbyć się do końca lutego, a po II semestrze nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ale w uzasadnionych przypadkach może odbyć się później.

 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 6. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego regulują odrębne przepisy, z tym że uczeń, który uzyskał prawo przystąpienia do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego powinien uzyskać od nauczyciela przedmiotu, którego egzamin dotyczy, pisemną informację o zagadnieniach, jakie powinien przygotować do egzaminu, albo przykładowy zestaw zadań odpowiadających materiałowi sprawdzanemu na egzaminie.

 7. Nauczyciel przedmiotu (zajęć edukacyjnych), z którego (z których) uczeń będzie zdawał egzamin klasyfikacyjny, ma obowiązek przygotować zestaw egzaminacyjny obejmujący zadania teoretyczne i praktyczne, jeżeli to wynika ze specyfiki przedmiotu, odpowiadające wymaganiom edukacyjnym na każdą z ocen klasyfikacyjnych, określonym w niniejszym WZO, z uwzględnieniem podstawy programowej i przyjętego programu nauczania.

 

§ 13

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów ogólnokształcących lub ocenę niedostateczną albo dopuszczającą z rysunku i malarstwa albo specjalizacji artystycznej, uzyskuje zgodę Rady Pedagogicznej z mocy prawa na egzamin poprawkowy.

 2. (skreślony).

 3. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego regulują odrębne przepisy, z tym że uczeń, który uzyskał prawo przystąpienia do zdawania egzaminu poprawkowego, powinien uzyskać od nauczyciela przedmiotu, którego egzamin dotyczy, pisemną informację o zagadnieniach, jakie uczeń powinien przygotować do egzaminu, albo przykładowy zestaw zadań odpowiadających materiałowi sprawdzanemu na egzaminie.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja egzaminacyjna w składzie określonym przez odrębne przepisy, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora, z tym że termin ten powinien przypadać w ostatnim tygodniu ferii letnich; w przypadku zakończenia zajęć w marcu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca kwietnia.

 5. Konkretny termin egzaminu poprawkowego należy podać uczniowi (rodzicom) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 6. Nauczyciel przedmiotu (zajęć edukacyjnych), z którego (z których) uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy ma obowiązek przygotować zestaw egzaminacyjny obejmujący zadania teoretyczne i praktyczne, jeżeli to wynika ze specyfiki przedmiotu, odpowiadające wymaganiom edukacyjnym na każdą z ocen klasyfikacyjnych, określonym w niniejszym WSO, z uwzględnieniem podstawy programowej i przyjętego programu nauczania.

 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy; w ciągu cyklu kształcenia uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz.

 9. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia klasy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 1. Wniosek wraz z uzasadnienie składa się na piśmie nie później niż 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

 2. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

 3. Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na powtarzanie prze ucznia klasy albo o niewyrażeniu takiej zgody z podaniem przyczyny.

 

§ 14

Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) z przedmiotu (zajęć edukacyjnych), w tym ocena zachowania ucznia, ustalone z naruszeniem trybu oceniania określonego w niniejszym WZO oraz odrębnych przepisach, mogą być zmienione na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do Dyrektora Liceum (w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć), i po stwierdzeniu przez Dyrektora, że  do naruszenia trybu oceniania doszło. Szczegółowe  warunki oraz tryb postępowania w tej sprawie określają odrębne przepisy.

 

§ 15

 1. Oceny zachowania ucznia – rozpoznania, w jakim stopniu uczeń zna i respektuje powszechne normy moralne i zasady współżycia społecznego, w tym szczególnie związane    ze szkołą i określonymi w statucie obowiązkami ucznia – dokonuje wychowawca oddziału klasowego, po zasięgnięciu opinii pozostałych nauczycieli, ucznia i uczniów danej klasy.

 2. Ocena, o której mowa w ust. 1., obejmuje zachowanie ucznia w szkole, w trakcie imprez organizowanych przez szkołę i inne instytucje, a także zachowanie ucznia w jego środowisku – w stopniu odpowiednim do wiedzy o zachowaniu ucznia poza szkołą, jaką uzyska wychowawca oddziału klasowego, inni nauczyciele i uczniowie danego oddziału.

 

§ 16

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne (pop), nieodpowiednie (pop), nieodpowiednie (ndp), naganne (ng).

 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 3. dbałość o tradycję szkoły,

 4. pracę nad własnym, wszechstronnym rozwojem,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

 7. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 8. postawę tolerancji oraz okazywanie szacunku wobec innych.

 9. aktywność społeczną,

 10. rozwijanie własnych zainteresowań

 11. prezentowanie własnych osiągnięć na szerszym forum,

 12. udział w konkursach, przeglądach, plenerach.

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

  1. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

  2. stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia,

  3. systematycznie i sumiennie przygotowuje się do zajęć,

  4. przestrzega regulaminów szkolnych,

  5. inicjuje, organizuje i kieruje pracą społeczną w klasie, szkole, internacie, środowisku lokalnym,

  6. jest aktywny i samodzielny w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich zdolności, talentów i predyspozycji,

  7. odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

  8. swoim zachowaniem współtworzy atmosferę życzliwości,

  9. nie otrzymał negatywnych uwag na temat swojego zachowania,

  10. godnie reprezentuje szkołę.  

 1. Oceną bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

 2. stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia,

 3. systematycznie  przygotowuje się do zajęć,

 4. przestrzega regulaminów szkolnych,

 5. aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły,

 6. jest chętny do współpracy i pomocy innym,

 7. dba o swój rozwój intelektualny i artystyczny – stara się uczestniczyć w zajęciach kół,

 8. odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

 9. swoim zachowaniem współtworzy atmosferę życzliwości,

 10. nie otrzymał negatywnych uwag na temat swojego zachowania.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione,

 2. stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia,

 3. systematycznie  przygotowuje się do zajęć,

 4. przestrzega regulaminów szkolnych,

 5. uczestniczy w życiu klasy, szkoły, wykonując przydzielone zadania

 6. odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

 7. sporadycznie otrzymał negatywne uwagi o swoim zachowaniu, które skłaniają go autorefleksji i pracy nad sobą.

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. stara się punktualnie uczęszczać na zajęcia, mimo to sporadycznie się spóźnia,

 2. opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 9 godzin w semestrze,

 3. stara się przygotowywać do zajęć,

 4. stara się przestrzegać regulaminów szkolnych,

 5. uczestniczy w życiu klasy, nie zawsze wykonując przydzielone mu zadania,

 6. stara się odnosić z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

 7. otrzymuje negatywne uwagi o swoim zachowaniu, poczuwa się do winy i stara się poprawić swoje zachowanie.

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który popełnił przynajmniej jeden z wymienionych czynów:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 9 godzin lekcyjnych, jednak nie więcej niż 40 godzin w semestrze,

 2. często świadomie utrudnia prowadzenie zajęć,

 3. świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych,

 4. celowo, świadomie niszczy mienie społeczne lub własność prywatną,

 5. nagminnie lekceważy swoje obowiązki,

 6. złośliwie i arogancko odnosi się do innych osób,

 7. publicznie manifestuje poglądy promujące agresję i nietolerancję,

 8. pali papierosy, pije alkohol, zażywa środki odurzające,

 9.  

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnił przynajmniej jeden z wymienionych czynów:

 1. opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 40 godzin lekcyjnych w semestrze,

 2. swoim postępowaniem daje zły przykład:

   1. odnosi się z pogardą do innych osób,

   2. stosuje przemoc fizyczną,

   3. wyłudza, szantażuje, zastrasza innych,

   4. pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki i namawia do tego innych,

   5. rozprowadza środki odurzające,

   6. narusza godność osobistą innych osób,

 1. otrzymał naganę Dyrektora,

 2. złamał prawo:

    1. popełnił czyny objęte Kodeksem Wykroczeń,

    2. popełnił przestępstwo objęte Kodeksem Karnym,

 1. świadomie nie zmienia swojego postępowania mimo podjętych wobec niego działań wychowawczych.

 

§ 17

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie.

 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 18

 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca przedstawia uzasadnienie oceny zachowania.

 

§ 19

 

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają ewaluacji. W procesie zmian WZO udział biorą:

 1. uczniowie - poprzez wypełnianie ankiet, dyskusje z wychowawcą na lekcjach wychowawczych oraz nauczycielami przedmiotowymi a także poprzez działalność SU;

 2. rodzice - w czasie zebrań klasowych poprzez ankiety, sondaże, rozmowy z wychowawcami i dyrekcją;

 3. nauczyciele - podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań zespołów przedmiotowych i zadaniowych,

 1. Po każdym skończonym roku szkolnym zostają wyciągnięte wnioski i jeżeli istnieje konieczność wprowadzane są zmiany.

WZO przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 marca 2013 r.

Obowiązuje od 02 września 2013 r.

 

Opinia Samorządu Uczniowskiego z dnia 15 marca 2013 r.

 

Opinia Rady Rodziców z dnia 18 marca 2013 r.

 

Zmiany – uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24.08.2015

                uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28.01.2016

                uchwałą  Rady Pedagogicznej z dnia 14.09. 2017

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.