Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Od PLSP -1979 do LP-2011

Procedura kontroli frekwencji uczniów

PROCEDURA KONTROLI FREKWENCJI UCZNIÓW

W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.
 3. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 20 dnia kolejnego miesiąca).
 4. Rodzice zwracają się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności swoich dzieci w formie pisemnej lub telefonicznej do sekretariatu szkoły, ewentualnie do wychowawcy klasy.
 5. W przypadku usprawiedliwienia telefonicznego, fakt ten ma zostać odnotowany w specjalnym zeszycie.
 6. Prośba o usprawiedliwienie winna zawierać:
  1. datę usprawiedliwianej nieobecności,
  2. przyczynę,
  3. wyraźny podpis rodzica lub prawnego opiekuna (w przypadku usprawiedliwienia pisemnego).
 7. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 3 dni.
 8. W przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 3 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 9. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 14 dni roboczych (od 1.09.2014 7 dni roboczych) od przyjścia do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecność jest nieusprawiedliwiona.
 10. Wychowawca w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.
 11. Wychowawca ma prawo nie akceptować wszystkich powodów nieobecności ucznia w szkole i pozostawić te godziny jako nieusprawiedliwione.
 12. Za bezpodstawne nadużywanie próśb o zwolnienie ucznia odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 13. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min traktowane jest jak godzina nieobecna i jest usprawiedliwiane jak każda inna nieobecna godzina.
 14. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały rok szkolny dokumenty (prośby o usprawiedliwienia od rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.), które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów.
 15. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności prośby o usprawiedliwienie wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dana prośba o zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może zaprosić rodziców do szkoły.
 16. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:
  1. wychowawca klasy po okazaniu przez ucznia pisemnej lub osobistej prośby o zwolnienie od rodzica (prawnego opiekuna); w przypadku prośby osobistej fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
  2. za zgodą dyrektora szkoły – nauczyciela – opiekuna, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.
  3. za zgodą dyrektora szkoły – pedagoga szkolnego z powodu nieobecności wychowawcy klasy, po okazaniu pisemnej prośby o zwolnienie od rodzica (prawnego opiekuna).
  4. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wychowawca wpisuje „zw.” i przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną.
 17. Zwolnienie ucznia chorego z zajęć lekcyjnych w danym dniu:
  1. na podstawie informacji o stanie zdrowia ucznia, decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje rodzic/opiekun prawny. W przypadku rozmowy telefonicznej osoba kontaktująca się z rodzicem/opiekunem prawnym w dokumentacji (dzienniku lekcyjnym) zapisuje informację o przebiegu rozmowy: imię i nazwisko osoby zwalniającej, godzinę połączenia);
  2. w sytuacji, kiedy na podstawie diagnozy pielęgniarki, lekarza nie jest wskazane, aby uczeń sam opuścił szkołę, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru ucznia. Do czasu przybycia rodzica uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga, dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej.
 18. w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym lub jego odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły (na zajęciach lekcyjnych lub w gabinecie pielęgniarskim) do końca zajęć lekcyjnych, zgodnych z planem lekcji w danym dniu.
 19. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność zwolnienia.
 20. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas trwania tych zajęć i wyraża zgodę na pobyt dziecka w domu.
 21. Uczeń pełnoletni może samodzielnie w formie pisemnej usprawiedliwiać swoje nieobecności. Rodzice /prawni opiekunowie w takiej sytuacji muszą ten fakt potwierdzić w stosownym oświadczeniu, które przekazują na początku roku szkolnego wychowawcy ucznia (zał. nr 1.)
 22. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność zwolnienia.
 23. Uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów w trakcie semestru za nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć lekcyjnych w ilości przekraczającej dwukrotną liczbę godzin wynikających z tygodniowego planu nauczania.
 24. Z uczniem pełnoletnim nie uczęszczającym na zajęcia lekcyjne zostaje podpisany kontrakt (w obecności wychowawcy i pedagoga) zobowiązujący do regularnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych (jeżeli istnieje taka możliwość, wskazana jest obecność rodzica). Kontrakt może być podpisany tylko raz podczas cyklu edukacji.
 25. W przypadku złamania kontraktu zostaje wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów. Wniosek o skreślenie przygotowuje wychowawca ucznia.
 26. W przypadku, kiedy nie ma fizycznej możliwości podpisania kontraktu z powodu nieobecności ucznia lub odmowy podpisania kontraktu przez ucznia, pedagog szkolny pisemnie informuje ucznia i rodziców/opiekunów prawnych o możliwości skreślenia z listy uczniów.
 27. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o doręczeniu pisma do zainteresowanych w przypadkach dalszej nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, zostaje wszczęta procedura skreślenia z listy uczniów.
 28. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.
 29. Uczeń skreślony z listy uczniów z powodu wysokiej absencji nie może być ponownie przyjęty do Liceum Plastycznego w Krośnie.


Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych


Postępowanie w przypadku ucznia pełnoletniego


Zał. nr 1

Dotyczy ucznia pełnoletniego

Oświadczam, iż moje pełnoletnie dziecko ……………………………………………………………

                                                                                   (imię i nazwisko ucznia)

będzie samodzielnie usprawiedliwiało swoje nieobecności w szkole

w okresie od ………………………………do……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

           (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

…………………………………………………………………..

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Procedura kontroli frekwencji uczniów

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.