INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Pocedury maturalne

 LICEUM PLASTYCZNE

im. TADEUSZA BRZOZOWSKIEGO
W KROŚNIE
 
 
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI
EGZAMINU MATURALNEGO
 
 
 
SPIS TREŚCI
 
       I.      Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.
    II.      Zasady obiegu informacji.
 III.      Przygotowanie i organizacja egzaminu maturalnego w części pisemnej.
IV.      Przygotowanie i organizacja egzaminu maturalnego w części ustnej.
   V.      Komunikowanie wyników.
VI.      Harmonogram realizacji zadań zgodnY z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN (terminarz).
VII.      Szkolny harmonogram części pisemnej i ustnej egzaminów maturalnych.
  
W instrukcji zastosowano następujące skróty:
 
SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny
PSZE – Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego
PZE – Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny
ZN – Zespół Nadzorujący
OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
  
I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁMI EGZAMINACYJNYMI
 
1.      Materiały egzaminacyjne odbiera od dystrybutora Przewodniczący SZE               w obecności zastępcy Przewodniczącego SZE lub wyznaczonego członka zespołu egzaminacyjnego. W sytuacji, gdy przesyłka jest uszkodzona, nie odbiera jej i bezzwłocznie powiadamia dyrektora OKE i dystrybutora.
2.      Przewodniczący SZE bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z załączoną do przesyłki instrukcją, czy liczba i rodzaj materiałów i dokumentów egzaminacyjnych odpowiada zapotrzebowaniu.
3.      Przewodniczący SZE po sprawdzeniu deponuje materiały w szafie pancernej w obecności zastępcy Przewodniczącego SZE lub wyznaczonego członka zespołu egzaminacyjnego.
4.      W sytuacji, gdy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych jest niezgodna lub materiały noszą ślady naruszenia Przewodniczący SZE zawiadamia telefonicznie (sporządza notatkę) oraz pisemnie dyrektora OKE.
5.      Zawiadomienie pisemne wysyła się faksem, pocztą elektroniczną oraz listem poleconym, załącza się do dokumentacji szkoły i wpisuje do dziennika podawczego.
6.      Zgodnie z przepisami prawa dalsze decyzje podejmuje dyrektor OKE.
7.      Materiały egzaminacyjne przechowywane są w oddzielnej szafie pancernej ogniotrwałej, znajdującej się w sekretariacie szkoły.
8.      Jeden komplet kluczy przechowywany jest w sejfie, drugi komplet przechowuje przewodniczący SZE.
9.      Dostęp do materiałów egzaminacyjnych maja tylko Przewodniczący SZE                    
    i jego zastępca. Materiały udostępnia się w celach:
a)     zapoznania się z bibliografią złożoną przez zdających egzamin z języka polskiego  (niezwłocznie po przekazaniu ich przez uczniów; nie później niż 4 tygodnie przed terminem egzaminu),
b)     zapoznania się z zestawami zadań do części ustnej z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania (jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminu, przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem),
c)     przekazania przewodniczącemu ZN odpowiedniej liczby arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu pisemnego.
10.Osoby mające dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych zostaną przeszkolone przez Przewodniczącego SZE na tydzień przed rozpoczęciem każdego etapu egzaminu maturalnego.
11.Przewodniczący SZE w terminie do 25 kwietnia szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli  swojej szkoły, w tym nauczycieli delegowanych z innych szkół. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności postępowanie niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Zapoznaje nauczycieli z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego i obejmuje pełnym przeszkoleniem osoby z innych placówek niż szkoły przeprowadzające egzamin maturalny w danym roku szkolnym.
12.W sytuacjach szczególnych Przewodniczący SZE powiadamia dyrektora OKE.


II. ZASADY OBIEGU INFORMACJI
 
1.      Przewodniczący SZE w czasie posiedzenia rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE i CKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem.
2.      Przewodniczący SZE lub upoważniona przez niego osoba informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o:
a)     możliwości zgłoszenia propozycji tematów do realizacji w części ustnej egzaminu z języka polskiego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym uczeń zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego,
b)     prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych odpowiednio na podstawie opinii, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego,
c)     prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz wykazie tych olimpiad,
d)     prawie do dokonania zmian w deklaracjach,
e)     celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych, a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych,
f)      możliwości i zasadach uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w dodatkowy terminie (w czerwcu) w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem,
g)     możliwościach i zasadach ponownego przystąpienia do egzaminu (termin poprawkowy w sierpniu)
h)     pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej,
i)       miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych,
j)       ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
3.      Przewodniczący SZE lub upoważniona przez niego osoba w obecności wychowawców klas maturalnych, odbywa w terminie od 20 września do końca pierwszego półrocza zebrania z rodzicami, informuje ich o zasadach organizacji i o przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym.
4.      Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów ze standardami wymagań edukacyjnych, sylabusami, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej z danego przedmiotu.
5.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń.
6.      Nauczyciel biblioteki gromadzi sylabusy, informatory oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego SZE i nauczycieli i udostępnia je uczniom i absolwentom.
7.      Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący SZE po konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów maturalnych i po zasięgnięciu opinii zdających.
8.      Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a komunikaty dotyczące uczniów i absolwentów na tablicy ogłoszeń na korytarzu.
 


III. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO WCZĘŚCI PISEMNEJ
 
1.      Przewodniczący SZE, nie później niż dwa miesiące przed terminem części pisemnej, powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN).
2.      W terminie do 25 kwietnia każdego roku przewodniczący SZE przeprowadza szkolenie członków ZN ze swojej szkoły, zapoznając ich w szczególności ze szczegółowym przydziałem zadań oraz z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. W szkoleniu uczestniczą też nauczyciele delegowani do ZN w innych szkołach. Podczas szkolenia przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
3.      W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący SZE w obecności swego zastępcy lub innego członka zespołu egzaminacyjnego natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.
4.      Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący SZE przekazuje administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu, w tym:
1)     wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,
2)     wymaganą konfigurację komputera operacyjnego,
3)     zadania administratora, ujęte w punkcie 5.
5. Zadania administratora pracowni komputerowej
Przed egzaminem
1)     Najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu maturalnego z informatyki administrator przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni w celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu, tzn.:
a)     stanowiska komputerowe dla zdających przygotowuje do pracy jako autonomiczne, uniemożliwiające zdającym łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi, korzystania na różnych komputerach z tych samych zasobów, komunikowania się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera, podglądanie ekranu komputera innych zdających,
b)     konfiguruje komputery tak, aby każdy komputer przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania (z plikami pomocy), które ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE,
c)     instaluje program umożliwiający kompresję plików,
d)     sprawdza na komputerach aktualną datę i czas systemowy,
e)     na każdym z komputerów zdających zakłada konto użytkownika lokalnego o nazwie matura_n, gdzie n oznacza nr stanowiska zdającego,
f)      sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania,
g)     konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe tak, aby umożliwiały kontynuację pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających,
h)     przygotowuje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD-R,
i)       stwierdza na piśmie, że sprzęt w pracowni komputerowej został przygotowany zgodnie z wymogami.
2)     W przeddzień egzaminu wraz z członkami zespołu nadzorującego:
a)     asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających,
b)     tworzy na pulpicie każdego komputera dla zdającego katalog (folder) o nazwie zgodnej z numerem PESEL zdającego,
c)     odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości,
d)     odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniami o sprawdzeniu komputera i oprogramowania i przekazuje oświadczenia przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
W czasie egzaminu
1) Jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin i pozostaje do dyspozycji zespołu nadzorującego (nie wchodzi w jego skład).
2) Nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji pytań.
3) W przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego, na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego, niezwłocznie i w miarę możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię, lub udostępnia komputer zapasowy.
Niezwłocznie po egzaminie
1)     Używając zewnętrznego nośnika, kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych.
2)     Nagrywa płytę CD-R z napisem WYNIKI wszystkie katalogi (foldery) wymienione w punkcje 1).
3)     Sprawdza, w obecności poszczególnych zdających, poprawność nagrania na płycie CD-R z napisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów) oznaczonych ich numerami PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem, które przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4)     Tworzy kopię zapasową płyty CD-R z napisem WYNIKI na płycie CD-R z napisem KOPIA WYNIKI.
5)     Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do bezpiecznej zwrotnej koperty.
6)     Usuwa z komputera operacyjnego i komputerów zdających wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością.
6. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje:
1) wychowawcy klasy IV LP szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie odbywał się egzamin.
2) przewodniczący ZN informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione oraz informacje o sposobie udostępnienia zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów.
 7. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu:
1) przewodniczący SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN i pedagogiem szkolnym sprawdza przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD; Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE;
2) pedagog szkolny zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze rezerwowe;
3) zdający przynoszą do szkoły kalkulatory proste które deponują w gabinecie dyrektora;
4) przewodniczący właściwych ZN gromadzą i sprawdzają pomoce, z których będą mogli korzystać zdający.
8. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki:
1) o godzinie 13:00 wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek ZN wraz z administratorem pracowni sprawdzają:
a) prawidłowość działania sprzętu, oprogramowania oraz ich konfigurację,
b) oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko i PESEL zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowanie oprogramowanie,
c) prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych,
d) czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci i kontakt z innymi zdającymi,
e) prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego.
2) w godzinach 13:30 – 14:30 zdający mogą sprawdzić poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania; sprawdzenie to odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. Zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie mogą również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora pracowni. Zdający nie mogą samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu.
9. W dniu egzaminu:
1) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem:
a) członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy,
b) w razie nieobecności członka ZN przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela,
c) przewodniczący SZE w obecności wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE,
d) przewodniczący ZN odbierają klucze do sal egzaminacyjnych, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu i paski kodowe.
2) na 10 minut przed jej rozpoczęciem:
a) przewodniczący ZN, wraz z jednym zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali; przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali.
3) po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE:
a) członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne,
b) po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych przewodniczący ZN poleca zdającym otworzyć je i sprawdzić, czy arkusze są kompletne. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu;
c) przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez: wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, naklejenie paska kodowego z numerem PESEL na matrycę znaków cyfrowych, naklejenie pasków kodowych szkoły w określonym miejscu arkusza, wpisanie kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, wpisanie daty urodzenia na karcie odpowiedzi;
d) przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;
e) nie wolno posiadać ani korzystać z telefonów komórkowych oraz elektronicznych nośników informacji;
f) zabronione jest korzystanie z kolorów innych niż czarny, ołówków, korektorów oraz gumek do wycierania.
4) podczas trwania egzaminu:
a) członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować,
b) zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu,
c) jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki; przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali,
5) po upływie czasu przeznaczonego:
a) zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac; członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania,
b) przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą ze sali,
c) przynajmniej jeden zdający pozostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac,
d) członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE w Krakowie,
e) przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej sali przewodniczącemu SZE.
6) Dopuszcza się możliwość przeprowadzania w jednej sali, z jednym ZN pisemnego egzaminu na obu poziomach w przypadku gdy liczba zdających nie jest większa niż 5 osób.
a) zdających w sali należy rozmieścić tak aby kończący wcześniej byli bliżej drzwi wyjściowych w sali egzaminacyjnej;
b) nie przeprowadza się egzaminów w jednej sali na obu poziomach z tych przedmiotów, przy których wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny;
c) ZN wypełnia jeden protokół egzaminu;
d) zdający kończący wcześniej egzamin powinni zostawić na stołach zamknięte arkusze i w ciszy opuścić salę egzaminacyjną;
e) ZN sprawdza poprawność kodowania dopiero po zakończeniu egzaminu;
f) prace z różnych poziomów należy spakować do oddzielnych bezpiecznych kopert;
g) jeżeli zdający dany poziom jest więcej niż jedna osoba należy przeprowadzić losowanie miejsc;
h) decyzję o przeprowadzeniu w jednej sali, z jednym ZN pisemnego egzaminu na obu poziomach podejmuje dyrektor.
7) W przypadku egzaminu z informatyki, po przerwie ogłoszonej po części pierwszej:
a) zdający zajmują wyznaczone miejsce w pracowni komputerowej,
b) członkowie ZN zajmują wyznaczone miejsce w pracowni komputerowej,
c) członkowie ZN rozdają każdemu zdającemu arkusz oraz nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego,
d) przewodniczący ZN poleca zdającym otworzyć arkusze i sprawdzić, czy są kompletne; zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu,
e) przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez: wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, naklejenie paska kodowego z numerem PESEL na matrycę znaków cyfrowych, naklejenie pasków kodowych szkoły w określonym miejscu arkusza, wpisanie kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, wpisanie daty urodzenia na karcie odpowiedzi,
f) przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia drugiej części egzaminu,
g) zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań, a członkowie ZN nie mają prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji,
h) zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne,
i) obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerami PESEL, znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwie było kontynuowanie pracy na innymi stanowisku,
j) w przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażanego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy.
8) Zdający egzamin z informatyki zobowiązany jest dokumentować egzamin w następujący sposób:
a) wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL,
b) jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku oprogramowania, który wybrał przed egzaminem,
c) jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej (nieskompresowanej),
d) pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami, jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów,
e) przed upływem czasu wyznaczonego na egzamin zdający zapisuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań przez zdającego w programach użytkowych bądź języku programowania.
9.  W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. przerwania egzaminu, awarie itp.) lub w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych lub zakłócenia prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego SZE. Na czas opuszczenia sali przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN, fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.
10. Niezwłocznie po otrzymaniu z OKE wyników części pisemnej egzaminu przewodniczący SZE ogłasza je:
1) Informuje zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko jednego o możliwości, warunkach i terminie złożenia oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu w sesji poprawkowej.
2) Przekazuje za potwierdzeniem odbioru świadectwo dojrzałości wraz z odpisem.
3) Informuje o miejscu i terminie składania deklaracji do kolejnej sesji egzaminacyjnej.
 IV. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ
 
1.      Uczeń ma prawo złożyć, w terminie do 31 stycznia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym zamierza przystąpić do egzaminu, nauczycielowi języka polskiego propozycję tematu prezentacji w części ustnej egzaminu.
2.      Nauczyciel języka polskiego opracowuje do 10 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin, szkolną listę tematów. Tematy proponowane przez uczniów, umieszczone na szkolnej liście tematów, mogą być wybierane przez innych zdających.
3.      Przewodniczący SZE:
1)     przesyła, na wniosek dyrektora OKE, listę tematów do analizy,
2)     zleca nauczycielowi języka polskiego poprawienie listy tematów zgodnie z zaleceniami OKE i w ciągu tygodnia od ich otrzymania przesyła poprawioną listę tematów do OKE,
3)     w przypadku niezaakceptowania przez dyrektora OKE poprawionej listy tematów przekazuje nauczycielom listę przygotowaną i przesłaną przez OKE.
4.      Nauczyciel języka polskiego przedstawia uczniom szkolną listę tematów na egzamin ustny z języka polskiego do końca pierwszej dekady września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.
5.      Przewodniczący SZE ustala szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturalnego i ogłasza go zdającym na dwa miesiące przed rozpoczęciem części pisemnej.
6.      Przewodniczący SZE, nie później niż dwa miesiące przed terminu egzaminu, powołuje swego zastępcę i członków SZE. Członków SZE spoza szkoły przewodniczący SZE powołuje w porozumieniu z dyrektorami ich szkół macierzystych.
7.      Dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu przewodniczący SZE powołuje członków PZE, zapoznaje ich z obowiązkami oraz odbiera od nich oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed ujawnieniem.
8.      Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE i ZN ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do PZE i ZN w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
9.      Uczeń/absolwent przekazuje dyrektorowi szkoły nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Po tym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, które posiada.
10.Niezwłocznie po otrzymaniu od zdających przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu właściwego PZE bibliografię oraz uczestniczy w posiedzeniu PZE, na którym z tą dokumentacją zapoznani są pozostali członkowie PZE.
11.Na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje:
1)     kierownikowi sekcji plastycznej – szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie odbywał się egzamin,
2)     przewodniczącemu PZE – informacje o zdających z dysfunkcjami, zdających egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny być zapewnione.
12.Przewodniczący PZE odpowiada za przygotowania do egzaminu sali oraz pomocy koniecznych do prezentacji.
13.Na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy zadań i kryteria oceniania z danego języka.
14.Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części ustnej egzaminu. Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, aby przebiegał on bez zbędnych przerw.
15.Zdający nie może wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych. 
16.W czasie egzaminu z języka polskiego:
1)     zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4),
2)     w sali przebywa tylko jeden zdający.
17.W czasie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym:
1)     zdający może otrzymać do sporządzenia notatek niezapisaną kartkę (opatrzona pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu,
2)     w sali przebywa jeden zdający,
3)     zdający losuje zestaw egzaminacyjny, a następnie przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu,
4)     egzamin trwa 10 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.
18.W czasie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym:
1)     zdający może otrzymać do sporządzenia notatek niezapisaną kartkę (opatrzona pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu,
2)     w czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu,
3)     w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu,
4)     zdający losuje zestaw egzaminacyjny, a następnie przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu,
5)     egzamin trwa 15 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, a część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 3 minut. Egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba że pozostanie przekroczony limit czasu.
19.Przewodniczący PZE w dniu egzaminu:
1)     pobiera od przewodniczącego SZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu,
2)     sprawdza tożsamość zdających,
3)     wyznacza spośród członków PZE nauczyciela egzaminującego danego zdającego,
4)     kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających,
5)     bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu,
6)     ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu.
20.Przedmiotowy Zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu dla każdego zdającego na poziomie podstawowym bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej, a w przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym po przeegzaminowaniu trzech zdających.
21.PZE ustala liczbę punktów każdego zdającego i wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu, wpisując także pytania zadawane w czasie dyskusji do prezentacji. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie PZE, obserwatorzy i eksperci.
22.Przewodniczący SZE odbiera od przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w każdym dniu:
1)     kompletne zestawy (wykorzystane przez zdających i niewykorzystane) po zakończeniu egzaminu z języka obcego nowożytnego,
2)     protokoły indywidualne części ustnej,
3)     karty indywidualnej oceny.


V. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW
 
1. Zasady ogłaszania wyników części ustnej egzaminu.
1)     Wyniki egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia po zakończeniu egzaminu. 
2)     Wyniki są ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu.
1)     Każdy zdający otrzymuje wyniki indywidualnie w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
2)     Przewodniczący SZE informuje zdających, którzy:
a)     nie zdali egzaminu,
b)     chcą ponownie przystąpić do egzaminu w celu podwyższenia wyniku,
c)     chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych,
d)     nie przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły,
o miejscu i terminie składania deklaracji przystąpienia do egzaminów maturalnych w kolejnych latach.
3. Wydawanie świadectw dojrzałości, odpisów oraz aneksów.
1)     Przewodniczący SZE odbiera z OKE dla absolwentów szkoły świadectwa dojrzałości wraz z odpisem lub aneksy wraz z odpisami
2)     Wychowawcy poszczególnych klas wydają świadectwa i odpisy lub aneksy wraz z odpisami , za potwierdzeniem odbioru,  niezwłocznie w terminie określonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  


VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ZGODNY Z PROCEDURAMI CKE I ROZPORZADZENIEM MEN (TERMINARZ)
 
Zadania realizowane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny
 
Zadanie
do 30 listopada
Przewodniczący SZE przekazuje informacje Radzie Pedagogicznej i uczniom o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu.
do 31 grudnia
Przewodniczący SZE powierza na piśmie nauczycielowi języka polskiego opracowanie tematów do części ustnej egzaminu maturalnego.
do 31 stycznia
Uczniowie mogą zgłaszać nauczycielowi języka polskiego propozycje tematów na egzamin ustny.
do 10 kwietnia
Nauczyciel języka polskiego przedstawia przewodniczącemu SZE listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego.
do 10 czerwca
Nauczyciel języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów.
 
Zadania realizowane w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin maturalny
 
Zadanie
do 10 września
Nauczyciel języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów.
do 20 września
Przewodniczący SZE przekazuje informacje rodzicom uczniów o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu.
do 20 września
Przewodniczący SZE przekazuje uczniom klasy maturalnej druki deklaracji wraz z informacją o sposobie ich wypełnienia.
do 30 września
Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne – wstępne.
do 15 października
Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione wnioski o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, dołączając orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
do 25 października
Przewodniczący SZE stwierdza uprawnienia zdających do korzystania z określonych dostosowań lub składa wniosek do OKE o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w domu zdającego.
do 7 lutego
Zdający przekazują ostateczne deklaracje maturalne.
na dwa miesiące przed egzaminem, tj. do 4 marca
Przewodniczący SZE powołuje na piśmie swojego zastępcę, oraz SZE. Przewodniczący SZE informuje zdających i nauczycieli o harmonogramie egzaminów pisemnych.
na dwa miesiące przed egzaminem, tj. do 4 marca
Przewodniczący SZE powołuje spośród członków SZE przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.
do 15 kwietnia
Przewodniczący SZE przedstawia powołanym osobom listę ich zadań i obowiązków, procedurę przebiegu egzaminu ustnego, wzory protokołów egzaminu wraz z instrukcją ich wypełnienia, wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania oraz odbiera od członków PZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnym ujawnieniem.
na dwa miesiące przed egzaminem, tj. do 4 marca
Przewodniczący SZE informuje zdających o wyznaczonym miejscu zdawania egzaminu w przypadku braku możliwości powołania PZE dla przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w szkole macierzystej.
Przewodniczący SZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów.
Przewodniczący SZE ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej.
jeden miesiąc przed rozpoczęciem egzaminów z języka polskiego w części ustnej, czyli do 7 kwietnia
Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego) bibliografię oraz informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi chce się posłużyć podczas prezentacji.
do 4 kwietnia
Przewodniczący SZE powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN)
do 25 kwietnia
Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE i ZN ze swojej szkoły oraz nauczycieli oddelegowanych do PZE i ZN w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego.
Przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnym ujawnieniem.
niezwłocznie po otrzymaniu
Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład PZE, bibliografie.
jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminu z języka angielskiego w części ustnej
Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład PZE, zestawy zadań do części ustnej i kryteria oceniania.
niezwłocznie po zakończeniu części ustnej
Przewodniczący SZE przekazuje do OKE uporządkowaną dokumentację części ustnej egzaminu.
od 4 maja
Egzaminy w części pisemnej.
w przeddzień egzaminu z informatyki
Zdający egzamin z informatyki ma prawo w obecności administratora (opiekuna) pracowni komputerowej oraz członka zespołu nadzorującego zapoznać się z poprawnością działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.
Po dwóch dni roboczych po każdym egzaminie w części ustnej i pisemnej
Zdający ma prawo złożyć do dyrektora OKE odwołanie, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
Zgodnie ze wskazaniem dyrektora OKE
Przewodniczący SZE dostarcza dokumentację części pisemnej egzaminu.
Jeden dzień przed danym egzaminem w danej sesji
Przewodniczący SZE stwierdza i odnotowuje w dokumentacji egzaminu uprawnienie do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia laureata/finalisty danej olimpiady.
niezwłocznie po otrzymaniu wyników części pisemnej OKE
Przewodniczący SZE ogłasza wyniki części pisemnej.
Przewodniczący SZE informuje o miejscu i terminie składania deklaracji do kolejnej sesji egzaminacyjnej zdających, którzy nie zdali egzaminu, chcą ponownie przystąpić do egzaminu w celu podwyższenia jego wyniku, lub chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych.
do 14 dni po otrzymaniu wyników w części pisemnej
Zdający ma prawo zwrócić się do dyrektora OKE z pisemnym wnioskiem o udostępnienie do wglądu sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego wraz z kartą odpowiedzi.
po otrzymaniu świadectw maturalnych, w oddzielnie ogłoszonym terminie
Przewodniczący SZE za potwierdzeniem odbioru przekazuje osobom, które zdały egzamin, świadectwa dojrzałości wraz z odpisem.
Po wydaniu świadectw maturalnych
Przewodniczący SZE przekazuje do OKE imienne potwierdzone wydania świadectw wraz z wyszczególnieniem osób, które ich nie odebrały w wyznaczonym terminie oraz zwraca do OKE nieodebrane świadectwa.
 

 

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Procedury Procedury maturalne

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.